Kommuneplan forsiden

Redegørelse - Nørresundby

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan


Fra forslag til endelig plan:

Denne redegørelse er udarbejdet som forudsætningsmateriale til forslag til Kommuneplan09. Med den endelige godkendelse af planen er der foretaget følgende ændringer, der berører dette afsnit:

 • Efter forhandling med Miljøcenter Århus er der indarbejdet en rækkefølgeplanlægning i Kommuneplanramme 2.2.H14 Loftbrovej Nord, 2.2.I3 Bøgildsmindevej og 2.2.I4 Loft-brovej. Endvidere er der i rammerne indarbejdet en bemærkning om, at der i forbindelse med lokalplanlægningen skal sikres mulighed for at udbygge rampekrydsningerne.
 • Formulering om vejadgang i Kommuneplanramme 2.2.H11 Gammel Høvej ændres fra ”vejadgang fra Høvejen/Bøgildsmindevej” til ”vejadgang fra Loftbrovej”.

Redegørelsen er ikke konsekvensrettet i overensstemmelse med ændringerne.


Forslag til Kommuneplan09

Nyt erhvervsområde ved Bouet

Aalborg Kommune har igennem længere tid oplevet stor efterspørgsel på erhvervsarealer nord for fjorden. Ud fra en bæredygtigheds synsvinkel samt for at tilgodese erhvervslivets ønsker om tilgængelighed og synlighed er der i Planstrategi 2007 lagt op til et koncentreret udlæg af regionalt betydende erhvervsarealer i Svenstrup, Bouet og Aalborg Øst.
Et nyt erhvervsområde ved Bouet vil ligge ved et infrastrukturelt knudepunkt ved Hirtshalsmotorvejen og Frederikshavnmotorvejen samt med nærhed til Aalborg lufthavn.

Kommunen har som input til Kommuneplanrevision 09 modtaget et forslag til etablering af et nyt erhvervsområde, Aalborg Nord ved Bouet i Nørresundby fra Selskabet AalborgNord Aps. Selskabet, der i dag har dispositionsret over en del af det skitserede område, har indgået en rådgivningsaftale med COWI og NCC Construction A/S om projektet. Kommunen har også modtaget en særskilt henvendelse fra en af ejerne af arealer, der er omfattet af Aalborg Nord-projektet. Disse henvendelser er behandlet samlet.

Området i det fremsendte projekt omfatter et ca. 140 ha stort areal, hvoraf ca. 65 ha er foreslået indarbejdet i Kommuneplan09 og den resterende del udlagt som perspektivområde. De ca. 65 ha ønskes inddraget i to etaper, hvor 2/3 udnyttes i første halvdel af planperioden og 1/3 udnyttes i anden halvdel af planperioden.
I etape 1 er området vest for Hirtshalsmotorvejen foreslået udlagt til transport, logistik og kontorer, og området mellem Hirtshalsmotorvejen og Hjørring Landevej udlagt til service- og transporterhverv. For at opnå et samspil med den eksisterende detailhandel i området ved bl.a. Kvickly Extra er området nord for Loftbrovej foreslået udlagt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper, kontorer og erhverv. Området nord herfor langs Frederikshavnmotorvejen er foreslået udlagt til industri og kontorer.
I etape 2 er området længere mod nord ved Frederikshavnmotorvejen og området længere mod øst, nord for Loftbrovej foreslået udlagt til industri.

Området er meget fladt og anvendes i dag til landbrugsformål. Fra området er der et kik mod Hammer Bakker og mod Limfjorden og Nordjyllandsværket. Området gennemskæres af Lerbæk Å samt en række karakterskabende læbælter. Disse landskabselementer er indarbejdet i forslaget, hvor åen danner et grønt forløb øst-vest i området og læbælterne bryder landskabet op i mindre landskabelig rum.

Bindinger

 • Kystnærhedszone C
  Af Regionplan 2005 fremgår det, at området er beliggende i kystnærhedszone C, der betegnes som ”kystbagland”. I disse områder kan der foregå byudvikling under forudsætning af, at tilknytningen til kystnærhedszonen er særligt planlægningsmæssigt eller funktionelt begrundet, og at den visuelle påvirkning er begrundet og lokal. Håndhævelse af kystzoneinteresserne er fortsat en væsentlig statslig interesse.
 • Drikkevandsinteresser
  Området grænser mod vest op til et område med særlige drikkevandsinteresser, og en mindre del området i den vestlige del er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Denne udpegning er ikke direkte bremsende, men den betyder, at der bør tages hensyn til grundvandsbeskyttelse ifm. den konkrete planlægning.

 • Tekniske anlæg
  Området gennemskæres af to højspændingsledninger, en reservationslinie til en fremtidig højspændingsledning samt en Naturgasledning. Fremtidigt byggeri skal respektere de forskellige beskyttelseszoner, der er omkring ledningsanlæggene.
 • Beskyttet Natur
  En lille del af området ved Lerbæk Å er omfattet af den vejledende udpegning af beskyttet natur i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3 (mose).
 • Afstand til motorvej (300 m)
  I Regionplan 2005 er der udlagt en beskyttelseszone på 300 m omkring motorveje. Arealudlæg til byudvikling kan normalt ikke ske indenfor denne beskyttelseszone.
 • Støj fra motorvej
  Den nye bebyggelse skal kunne overholde Miljøministeriets til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj.
 • Støj fra Aalborg Lufthavn
  Den nordligste del af området er omfattet af støjkonsekvenszonen for Aalborg Lufthavn.
 • Regionalt jordbrugsområde
  En bræmme på 2-300 m på nordsiden af Loftbrovej er udlagt som Regionalt Jordbrugsområde.

Planlægningsmæssig begrundelse
Samlet set omfatter forslaget et areal på 65 ha ifm. Kommuneplan 09. Det anbefales, at der kun inddrages et areal på ca. 44 ha i rammebestemmelserne i forslag til Kommuneplan 09. Områderne, der medtages i rammmerne. kan ses på nedenstående kort:

De nye rammeområder er:
- 2.2.H14 Loftbrovej Nord
- 2.2.I3 Bøgildsmindevej
- 2.2.I4 Loftbrovej

Kloakforsyningen har bemærket, at der kan være problemer med afledning af overfladevand pga. det flade og lavtliggende terræn. Indskrænkningen er med til at tilgodese denne bemærkning.

Beskyttelseszonen langs motorvejen anbefales ophævet for dette område, da byen reelt vokser ud omkring motorvejsanlæggene med et sammenhængende byområde og ikke blot en facadebebyggelse, der fungerer som en tom skal langs motorvejene.

Interesserne omkring natur, støj og tekniske anlæg forventes tilgodeset i projektet.

Det mindre område, der er var udlagt til regionalt jordbrugsområde i Regionplan 2005, tages ud af denne udpegning. Begrundelsen herfor er, at der er tale om et meget bynært areal med begrænset husdyrintensitet.

Området overføres fra Kystzone C til Planlagt Kystlandskab. I forbindelse med udarbejdelsen af Regionplan 2005 udarbejdede Nordjyllands amt en gemmengribende GIS analyse af, hvilke arealer, der havde en direkte visuel kontakt med kystlandskabet indenfor kystnærhedszonen. Kystzone C-områderne i regionplanen havde ingen direkte visuel kontakt med kystlandskabet. Det berørte område ligger i baglandet til Nørresundby.
Der er en særlig planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for lokalisering af erhvervsområdet i kystnærhedszonen idet:

 • der er mangel på erhvervsarealer nord for Limfjorden,
 • den overordnede strategi på erhvervsområdet er, at Aalborg Kommune ud fra bæredygtigheds-, miljø- og logistikhensyn vægter det meget højt, at regionalt betydende erhvervsarealer placeres  i Svenstrup, Bouet og Aalborg Øst på grund af nærheden til den overordnede infrastruktur,
 • erhvervsområderne ved Bouet ligger særdeles centralt placeret op ad et infrastrukturelt knudepunkt ved Hirtshalsmotorvejen og Frederikshavnmotorvejen samt med nærhed til Aalborg lufthavn,
 • byudviklingen nord for Limfjorden langs det overordnede vejnet nødvendigvis vil berøre kystnærhedszonen, såfremt byudviklingsprincippet "indefra og ud" skal respekteres.

Lindholm

Rammeområde 2.4.H3 Lervej ligger over for Aalborg Lufthavnsterminal. Rammebestemmelserne justeres, så det bliver muligt at etablere bl.a. hotelvirksomhed og parkering.

Rammeområde 2.4.B12 Højens Allé er i den gældende kommuneplan udlagt til byudvikling efter 2015. Byrådet har i budgetforhandlingerne i 2006 besluttet, at arealet skal byggemodnes med henblik på salg af parcelhusgrunde. Området medtages nu i kommuneplanen. Inden for området forventes udstykket 20 - 25 grunde. Den videre planlægning (udarbejdelse af lokalplan) afventer en løsning for støjafskærmning ved Nørre Uttrup Skydebane.

I Bydelsbeskrivelsen er afsnittet ”Byudviklings- og byomdannelsesområder” opdateret. Resten af bybeskrivelsen er uændret.

Nørre Uttrup i øvrigt

Teknisk Skole på Østre Fælledvej lukker. Rammeområde 2.2.O2 har hidtil været udlagt specielt til dette formål. Dette rammeområde udgår, og i stedet optages arealet i det tilstødende rammeområde 2.2.H5 Østre Fælledvej. Samtidig er rammebestemmelserne justeret, så der bliver mulighed for at etablere en bredere vifte af erhverv i området.

I det eksisterende rammeområde 2.2.I1 Bouet er anvendelsesbestemmelserne udvidet, så der også er mulighed for at placere butikker med særlig pladskrævende varer i et mindre delområde.

Det eksisterende rammeområde 2.2.T2 for vejanlægget ved Hirtshals- og Frederikshavnmotorvejen er udvidet, så det går ud til den nye bygrænse som konsekvens af udlægget af de nye erhvervsområder.

Detailhandel

Alle eksisterende rammer indenfor planområdet, der omhandler detailhandel, er konsekvensrettet i overensstemmelse med indholdet i Hovesstrukturafsnit 7 Butikker med tilhørende retningslinier 7.1.1 til 7.1.7.

Miljøvurdering

Nørre Uttrup (Bouet)

2.2.H14 Loftbrovej Nord
Området ligger på et fladt areal indenfor kystnærhedszonens område C og med et kik til Hammer bakker og Nordjyllandsværket.
Erhvervsområdet er udlagt i en afstand på ca. 100 meter til flere mindre områder udpeget som beskyttet natur (mose) langs det offentlige vandløb Helledisgrøften Øst, som løber nord for området. Vandløbet er i Regionplan 05 højt målsat (B3, Karpefiskevand), og det er udpeget som beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Området er klassificeret som okkerklasse 4, hvilket betyder, at der ved dræning er risiko for okkerforurening.
Arealer ligger mellem de 2 motorveje – Frederikshavn og Hirtshals, og ligge ved et infrastrukturelt knudepunkt.
Der er flere nabobeboelser, der kan blive belastet med støj fra erhvervsområdet. 

Samlet set vurderes det, at erhvervsområdet kan placeres i området uden særlige konsekvenser for miljøet, såfremt vandløbet og naturområdet ikke generes af erhvervsområdet.  Endvidere skal der i en nærmere planlægning af området tages hensyn til de landskabelige påvirkninger samt eventuelle støjgener overfor nabobeboelser.

2.2 I4 Loftbrovej
Erhvervsområdet ligger ved et infrastrukturelt knudepunkt nord for Limfjorden.
Området er klassificeret som okkerklasse 4, hvilket betyder, at der ved dræning er risiko for okkerforurening.
Erhvervsområdet skal til enhver tid overholde støjkravene fra Motorvejen.
Der er flere nabobeboelser, der kan blive belastet med støj fra erhvervsområdet. 

Samlet set vurderes det, at erhvervsområdet kan udlægges uden nævneværdige problemer for miljøet, såfremt der tages hensyn til de landskabsmæssige konsekvenser af byggeri i kystnærhedszonensamt samt eventuelle støjgener overfor nabobeboelser.

2.2.T2 Motorvej N
Området ligger på et fladt areal indenfor kystnærhedszonens område C, som betegnes som kystbagland. På det foreliggende grundlag kan det ikke vurderes, om arealudlægget vil påvirke landskabet.

Samlet set vurderes det, at der ikke er særlige konsekvenser for miljøet ved udlægningen.

2.2.I3 Bøgildsmindevej
Området ligger vest for Hirtshalsmotorvejen i et infrastrukturelt knudepunkt.
Området dyrkes i dag landbrugsmæssigt, og det ligger indenfor kystnærhedszonens område C. Tidligere var området primært udlagt som naturområde i RP05.
Området er klassificeret som okkerklasse 4, hvilket betyder, at der ved dræning er risiko for okkerforurening.
Der er flere nabobeboelser, der kan blive belastet med støj fra erhvervsområdet. 

Samlet set vurderes det, at konsekvenserne ved udlægning af erhvervsområdet ikke har nogle nævneværdige konsekvenser for miljøet, såfremt der tages hensyn til de landskabsmæssige konsekvenser af byggeri i kystnærhedszonen samt eventuelle støjgener overfor nabobeboelser.

Lindholm

2.4.B12 Højens Allé
Området er udlagt i Kommuneplan 05 som rekreativt område og naturområde. Rammen grænser op mod beskyttet natur - sø og overdrev, og så længe et nyt boligområde ikke påvirker det beskyttede natur, vurderes det ikke at give anledning til bemærkninger.
Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø (Lindholm Høje – Hvorup) og grænser op til det fredede område Lindholm Høje.
Der er ikke udarbejdet en landskabsanalyse, derfor kan det på nuværende tidspunkt ikke vurderes, om kystnærhedszone bliver påvirket af boligområdet.
Området ligger inden for støjkonsekvenszonen for Nørre Uttrup Skydebane. 400 meter mod nord.

Samlet set vurderes det, at den miljømæssige påvirkning af området ikke er væsentligt, såfremt der i den videre planlægning tages højde for landskabsinteresserne, kulturmiljøet samt støjforholdene.

2.4.H3 Lervej
Der ændres i et allerede udlagt erhvervsområde, således at der er plads til hoteller.

Samlet set vurderes det, at den miljømæssige påvirkning ikke er væsentlig.

 

23-11-2009