Kommuneplan forsiden

Redegørelse - Miljøvurdering

Miljøvurdering - Opbygning

Der er gennemført en miljøvurdering af Kommuneplan09 i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer". Formålet er at bidrage til, at miljøhensyn indtænkes for derved at fremme en bæredygtig udvikling. Planen er derfor også vurderet i forhold til Kommunes bæredygtighedsstrategi.

Det er vurderet, at planen generelt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bevaringsmålsætninger for NATURA2000-områderne eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatscreeningen.

Opbygning
Miljøvurderingen er indbygget i kommuneplanens redegørelse og indgår med et særskilt afsnit i følgende redegørelsesdele:

 • Redegørelse - 0 Kommuneplan09
 • Redegørelse - 1 Bypolitiske strategi
 • Redegørelse - 2 Byomdannelse og byudvikling
 • Redegørelse - 3 Boliger
 • Redegørelse - 4 Erhverv
 • Redegørelse - 5 Arkitektur og kulturarv
 • Redegørelse - 6 Byliv - parker og byrum
 • Redegørelse - 7 Butikker
 • Redegørelse - 8 Offentlig service
 • Redegørelse - 9 Landdistriktet
 • Redegørelse - 10 Turisme og fritid
 • Redegørelse - 11 Det åbne land
 • Redegørelse - 12 Vandmiljø
 • Redegørelse - 13 Infrastruktur og trafik
 • Redegørelse - 14 Teknisk forsyning
 • Redegørelse - Midtby
 • Redegørelse - Nørresundby
 • Redegørelse - Vest Aalborg
 • Redegørelse - Øst Aalborg
 • Redegørelse - Nord-området
 • Redegørelse - Sydvest-området
 • Redegørelse - Sydøst-området
 • Redegørelse - Sejlflod-området
 • Redegørelse - Hals-området
 • Redegørelse - Nibe-området

Der er desuden udarbejdet følgende selvstændige afsnit:

 • Redegørelse - Miljøvurdering
 • Redegørelse - Habitatscreening

 

Emner der beskrives i dette afsnit. Miljøvurdering:

 

Ikke-teknisk Resume

Sammenfattende viser miljøvurderingen, at forslaget til kommuneplan i relation til mål og retningslinier har en række positive påvirkninger i forhold til natur, vand, landskab, kulturarv, klima og luft, samt levevilkår og sundhed.

Den biologiske mangfoldighed styrkes via mål og retningslinier om øget sammenhæng mellem de grønne områder i byer og i det åbne land. Flora og fauna opnår en øget beskyttelse via udvidelse af de særlige naturområder og via retningslinie om øget beskyttelse af natur mod kvælstof.

Vandområdernes kvalitet forventes at blive påvirket positivt på baggrund af mål om, at regnvand skal håndteres lokalt. Det vil desuden bidrage positivt til at medvirke til grundvandsdannelsen.

Landskabsbeskyttelsen styrkes gennem øget fokus på landskabelige hensyn ved byggeri i det åbne land.

Befolkningens levevilkår og sundhed styrkes bl.a. via bedre tilgængelighed til naturen.

Miljøvurderingen viser også, at udlæg af arealer til byvækst kan medføre negative påvirkninger på parametre som natur, overfladevand og landskab, hvis ikke der i forbindelse med den senere planlægning træffes de fornødne forholdsregler.

Udnyttelse af de udlagte byvækstområder vil forudsætte en lokalplanlægning. I visse tilfælde kan det vise sig, at en lokalplan vil forudsætte en yderligere og mere detaljeret miljøvurdering, end der er sket på kommuneplanniveauet, eksempelvis hvis der planlægges tæt på beskyttet natur. Der gennemføres en screening af alle planer, hvorefter det afgøres, om en miljøvurdering skal gennemføres. Der er derfor mulighed for at arbejde videre med at afbøde de væsentligste negative konsekvenser i den efterfølgende detaljerede planlægning, så miljøpåvirkningen bliver mindst mulig.

Kommuneplanen giver grundlag for vækst, der kan være med til at opretholde attraktive bysamfund, hvor mennesker synes det er rart at opholde sig, og som giver grundlag for nærhed og let tilgængelighed til naturområder. Begge dele med en positiv påvirkning på menneskers levevilkår og sundhed til følge. Overordnet set vil flere boliger og mere erhverv som udgangspunkt kunne medføre et øget transportbehov og heraf afledt forbrug af energi. Det kan påvirke klimasituationen samt øge luftforureningen. Ny byvækst er dog primært lokaliseret i områder, hvor der er mulighed for benyttelse af kollektiv trafik, samt hvor der er nærhed til skoler, institutioner og indkøbsmuligheder.

En af de væsentligste potentielle konsekvenser af byvæksten generelt er påvirkningen som følge af vandafledning. Som beskrevet i redegørelsesafsnittet for byomdannelse og byudvikling, samt i redegørelsen til en række rammeudlæg, ligger flere nye områder til byvækst i forbindelse med eksisterende byområder, hvor kloakeringen er udformet som et fællessystem med overløbsbygværker. Det medfører en problemstilling i relation til belastning af vandområder. Dette gælder for Svenstrup, Vodskov, Vadum, Frejlev, Klarup og til dels Vestbjerg.

En anden væsentlig påvirkning er den landskabelige. I forhold til det landskabelige overføres der i alt 16 ha fra kystområde A til byvækst (ved Nibe og Valsted). Dette vil, alt andet lige, medføre en landskabelig påvirkning, der skal minimeres mest mulig i den efterfølgende detailplanlægning. Herudover sker der udlæg af arealer i kystnærhedszone C ved Vodskov, Hals og Storvorde. Ved Valsted udlægges der en mindre ramme indenfor et område, der er udpeget som særligt værdifuldt landskab.

I nogle byvækstområder vil der kunne opstå problemer med vandafledningen pga., at områderne er lavtbeliggende eller afledningssystemet i forvejen er overbelastet. Det gælder særligt for områder ved Vodskov Enge og Sofiendal Enge (Skalborg).

Der er indarbejdet en rammebestemmelse for Staun Havn, som er beliggende i Natura 2000 område. I forbindelse med den nærmere planlægning skal der udarbejdes en miljøvurdering, som pt. afventer yderligere undersøgelser.

Der er udlagt byvækstområder til boligformål, men ikke til erhverv, i områder med særlige drikkevandsinteresser, det drejer sig om Nibe, Vestbjerg og Storvorde. I relation til de 2 førstnævnte nedlægges kildepladserne på sigt. Der skal i hvert enkelt tilfælde taget hensyn til drikkevandsinteresserne i den videre planlægning. Ændring af et område fra jordbrug til boligområde kan reducere forureningen af grundvand mht. næringsstoffer og pesticider, såfremt der indarbejdes hensyn hertil bl.a. i forbindelse med bydesign og lokalplanlægning.

Ny byvækst inddrager hovedsagligt natur- eller jordbrugsområder, primært det sidste. I forhold til inddragelse af jordbrugsområder er der tale om en begrænset del set i forhold til det samlede landbrugsareal i Aalborg Kommune. Samlet overføres der ca. 180 ha jordbrugsområder til byvækst. I Aalborg Kommune er der ca. 57.000 ha jordbrugsområder (I forbindelse med Kommuneplan09 omdøbes jordbrugs- og naturområder under et til øvrige landområder, beskyttelsen er den samme). Der er i forbindelse med hvert byvækstudlæg udarbejdet en vurdering i forhold til mulig påvirkning i relation til landbrugserhvervet. Det er vurderet, at ingen af de udlagte byvækstområder vil have væsentlige konsekvenser for udøvelse af eksisterende lokale landbrugserhverv. Samlet indskrænkes arealet til regionalt jordbrugsområde (nu kaldet særlig værdifulde landbrugsområder) med den nye kommuneplan med ca. 15 ha som følge af byudvikling (Bouet 5 ha, Klarup 10 ha). Det samlede areal i Regionplan 05, der er udlagt til Regionalt jordbrugsområde er på ca. 12.000 ha i Aalborg Kommune.

Ved Storvorde er der udlagt et område til byvækst, der er beliggende i tilknytning til beskyttet natur og inden for et område, der i Kommuneplan09 er udlagt til økologisk forbindelse. Derudover er der andre væsentlige interesser knyttet til området – geologiske, landskabsmæssige, kulturhistoriske og rekreative interesser.

Miljøvurdering - Proces og tilrettelæggelse

Formål
Formålet med miljøvurderingen er at fremskaffe et beslutningsgrundlag, der forud for kommuneplanens beslutningsproces belyser de miljømæssige konsekvenser af planens gennemførelse.

Ved en miljøvurdering er der dels mulighed for at tilrette planerne, så en negativ udvikling i forhold til målene undgås, dels mulighed for at synliggøre konsekvenserne af en plans gennemførelse i forhold til at fremme bæredygtighedsstrategiens mål.

Miljøvurderingen er gennemført under udarbejdelsen af Kommuneplan09 og inden der træffes beslutning om den endelig vedtagelse af kommuneplansforslaget. Derved har det været muligt at tage hensyn til miljøet under udarbejdelse af Kommuneplan09.

Scoping
Tidligt i arbejdet med miljøvurderingen er der foretaget en scoping, dvs. en afgrænsning af hvilke miljøforhold, der forventes at blive påvirket. Med baggrund i miljøvurderingsloven og bæredygtighedsstrategien har der særligt været fokus på:

 • I hvor høj grad kortlagte naturinteresser respekteres ved fastlæggelse af byudviklingsområder, arealudlæg, planlægning af nye veje/afhjælpende foranstaltninger samt i hvilket omfang, der er udpeget naturinteresser samt fastlagt retningslinier for beskyttelsen af disse.
 • Om kommuneplanen fastlægger retningslinier for, hvordan mål om arealudlæg til natur, grønne områder og skov sikres, samt hvordan disse arealer er beskyttet ved retningslinier.
 • Om der ved udpegning af arealer er taget tilstrækkeligt hensyn til grundvandsbeskyttelse.
 • Om kommuneplanen indeholder rammer/retningslinier vedrørende håndtering af regnvand der bidrager til at sikre principperne herfor.
 • Om hvorledes kommuneplanen indeholder rammer/retningslinier for opførelse af lavenergibebyggelse.
 • Om kommuneplanen understøtter mål vedrørende reduktion af trafikkens bidrag til luftforurening og støjbelastning.
 • Om hvordan kommuneplanen samlet set forholder sig til klimaændringerne, herunder særligt risikoen for oversvømmelser.
 • Om hvorledes kommuneplanen indeholder rammer/retningslinier for udpegning af vådområder samt hvorledes disse både tilgodeser hensynet til biologisk mangfoldighed og behovet for afledning af regnvand.
 • I hvilket omfang kommuneplanen fremmer opfyldelse af øvrige bæredygtighedsmål.

Berørte myndigheder er hørt som et led i denne scoping. Der er ikke indkommet bemærkninger fra berørte myndigheder, som giver anledning til ændring af scopingen.

0-alternativ
For at synliggøre konsekvenserne af kommuneplanens gennemførelse er det nødvendigt med et sammenligningsgrundlag, som er 0-alternativet. 0-alternativet er et udtryk for, hvordan udviklingen vil foregå, hvis planen ikke blev gennemført. 0-alternativet er derfor gældende planer. Miljøvurderingen omfatter således alene ændringer i forhold til tidligere planer.

I Aalborg Kommune er gældende planer: Kommuneplaner for de tidligere kommuner i ny Aalborg Kommune, hvilket er Sejlflod Kommune, Nibe Kommune, Hals Kommune og den tidligere Aalborg Kommune. Hertil kommer Regionplan for Nordjyllands Amt 2005 (fremover benævnt RP05), som efter strukturreformen er ophævet til landsplandirektiv. RP05 er derfor den gældende planlægning – især for ”Det åbne land” og ”Vandmiljø”.

Miljøvurdering - Bæredygtighedsstrategi

I vurderingen af om forslag til Kommuneplan09 medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, har Aalborg Kommune valgt i særligt grad at sætte fokus på målene fastsat i bæredygtighedsstrategien. I forhold til scopingen af kommuneplanen viser miljøvurderingen:

 • Der er fastlagt retningslinier, der øger beskyttelsen af naturinteresser.
 • Der fastlægges retningslinier/mål for forøgelse af skovrejsningsområder, og der sker en udvidelse af de særlige værdifulde naturområder i det åbne land.
 • Der er generelt taget hensyn til grundvandsbeskyttelse ved arealudlæg.
 • Der er udarbejdet en retningslinie for håndtering af regnvand for at sikre en decentral håndtering heraf.
 • Der er opstillet en strategi for lavenergibebyggelse.
 • Der er opstillet mål, der bidrager til at reducere trafikkens bidrag til luftforurening og støj.
 • Områder til skovrejsning er øget med positiv påvirkning i relation til klimaændringer. Der er områder, der vil være problematiske i relation til risikoen for oversvømmelse.
 • Regionplanens retningslinier for udpegning af lavbundsarealer til vådområder videreføres. Hvis natur- og vandplanerne medfører behov for udpegning af yderligere lavbundsarealer, vil der blive udarbejdet kommuneplantillæg i den kommende planperiode.
 • Kommuneplanens indvirkning på øvrige mål i bæredygtighedsstrategien, er vurderet nedenfor.

Nedenstående tabel viser, hvorvidt hovedstrukturen har en positiv, negativ eller neutral virkning på målene i bæredygtighedsstrategien.

 

Positiv

Negativ

Neutral

Mål for klima

14

2

14

Reduktion af CO2-udledningen

5

 

5

Nye mål for CO2-udledningen efter 2012

 

 

 

Øget energispareindsats

2

 

5

Samlet klimastrategi

3

 

2

Fokus på afledning af vand

4

2

2

Mål for ressourcer

5

0

20

Begrænsning af erhvervsaffald

 

 

3

Optimal håndtering af affald

1

 

4

Sikring af rent drikkevand

2

 

7

Fremme lavenergi byggeri

2

 

6

Mål for natur

17,5

6,5

18

Sikre attraktive natur og rekreative muligheder

6,5

0,5

6

Øget skov og FSC certificering

2

 

4

Yderligere minimering af spildevandspåvirkningen

3

3

2

Reduktion af tungmetaller og miljøfremmede stoffer

2

2

3

Reduktion af N og P udledning til fjorden

3

1

2

Bæredygtig dambrugsproduktion

 

 

1

Ingen spildevandsslam på landbrugsarealer

 

 

 

Grøn lokalplanlægning

1

 

 

Mål for miljø og sundhed

9

7

19

Færre støjramte boliger

2

1

5

Reduktion af trafikkens luftforurening

2

1

5

Fremme cykling

3

 

4

Reduktion af tungmetaller og miljøfremmede stoffer

2

3

2

Ingen risiko ved forurenet jord

 

1

4

Mål for egen virksomhed

Ikke relevant

Krav til kommunalt indkøb

Ikke relevant

Flere økologiske fødevarer

Ikke relevant

Udvidede miljøvurdering

Ikke relevant

Udarbejde grønne regnskaber

Ikke relevant

Indføre miljøledelse

Ikke relevant

Samlet vil Kommunepla09 fremme bæredygtighedsstrategien for mål indenfor klima, ressourcer, natur samt miljø og sundhed. Især målene om reduktion af CO2-udledningen og sikring af attraktiv natur og rekreative muligheder fremmes.

På visse områder vurderes det, at Kommuneplan09 vil have nogle negative påvirkninger af bæredygtighedsstrategiens mål.

Langt de fleste mål er ikke relevante i forhold til Kommuneplan09, eller har en neutral virkning i forhold til målopfyldelse. Vurderingen neutral er givet, hvis retningslinjerne for hvert hovedafsnit både har en positiv og en negativ effekt, og det derfor ikke kan vurderes, om der samlet set er en positiv eller en negativ effekt i forhold til målopfyldelse. Neutral er også anført, hvis det vurderes, der hverken er positive eller negative påvirkninger.

Miljøvurdering - Afværgeforanstaltninger

I miljøvurderingsprocessen er der løbende arbejdet med at minimere miljøpåvirkningerne. I de tilfælde, der er konstateret væsentlige miljøpåvirkninger, er der beskrevet afværgeforanstaltninger i form af tiltag, der kan mindske eller fjerne miljøpåvirkningen.

Miljøvurdering - Overvågning

I henhold til Lov om Miljøvurdering skal miljørapporten indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen vil overvåge de væsentligste miljøpåvirkninger af planen.

Planens miljøpåvirkninger vil i høj grad afhænge af, hvordan retningslinjer og arealudlæg implementeres i den efterfølgende detailplanlægning. Ved fastlæggelse af overvågningen er der taget udgangspunkt i, at den i videst muligt omfang skal baseres på eksisterende overvågning af miljøforhold i kommunen.

Med udgangspunkt i ovenstående foreslås, at overvågningen sker ved at:

 • der sker en løbende vurdering af de lokalplaner, der udarbejdes, for at sikre at kommuneplanens mål om styrkelse af den grøn/blå struktur tilgodeses i forbindelse med lokalplanlægningen. I forbindelse med den næstkommende revision af kommuneplanen vil der ske opsamling heraf.
 • der sker en løbende vurdering af de lokalplaner, der udarbejdes for at sikre, at kommuneplanens mål om decentral håndtering af regnvand understøttes af lokalplanlægningen. I forbindelse med den næstkommende revision af kommuneplanen vil der ske opsamling heraf.
 • For de rammeudlæg, hvor påvirkningen er vurderet at være afhængig af den nærmere detailplanlægning/lokalplanlægning vil der og miljøscreeningen/-vurderingen af lokalplanerne ske en løbende vurdering af hvilke konsekvenser de konkrete planer forventes at medføre.
 • For rammeudlæg ved Staun Havn og Hammer Bakker (Natura 2000 områder) vil der ske forundersøgelser foruden en nærmere vurdering af, hvilke konsekvenser de konkrete planer forventes at medføre på et mere detaljeret niveau.

Tilstanden i Nibe/Gjøl Bredning (Habitat og Fuglebeskyttelsesområde), som vurderes ikke vil blive påvirket væsentligt via øget udledning af overfladevand, vil blive overvåget via den statslige overvågning af vandområderne.

Der forventes med implementeringen af kommuneplanen at ske en øget beskyttelse af grundvandet. Overvågningen af grundvandet sker via den eksisterende grundvandsovervågning og -kontrol.

23-11-2009