Kommuneplan forsiden

Redegørelse - Vest Aalborg

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan


Fra forslag til endelig plan:

Denne redegørelse er udarbejdet som forudsætningsmateriale til forslag til Kommuneplan09. Med den endelige godkendelse af planen er der foretaget følgende ændringer, der berører dette afsnit:

  • Muligheden for ”Trykkerier” er indarbejdet i Kommuneplanramme 3.2.H2 Skelagervej m.m. (Hobrovejkvarteret).
  • Muligheden for ”Dyreklinikker m.v.” er indarbejdet i Kommuneplanramme 3.5.H3 Skelagervej m.m. (Sofiendal).

Redegørelsen er ikke konsekvensrettet i overensstemmelse med ændringerne.


Forslag til Kommuneplan09 

Udlæg af nyt boligområde 3.5.B7 Sofiendal Enge N og 3.5.B8 Sofiendal Enge S
Områderne er i den gældende kommuneplan udlagt som perspektivområder til boliger. Udbygningen af de nord for liggende områder er gået hurtigere end forventet – de er næsten færdigbygget! Rumligheden i Vest Aalborg er efterhånden opbrugt. Sofiendal Enge er derfor af stor interesse for en forsat udbygning i mod vest. Området syd for Ferskenvej og områderne i Sofiendal Enge er en afrunding af byen indenfor den udlagte Vestvej. Der findes ikke yderligere alternativer til udbygning. Derfor rammelægges de tidligere perspektivområder nu til åben-lav og tæt-lav boliger.


Kystzone B og C jf. Reionplan 2005, kommende Vestvej og de nye rammeudlæg.

Den nordligste del af området ligger i Regionplanens Kystbagland - Område C, der er kystområder uden markante landskabs- og naturinteresser og som hovedregel uden visuel forbindelse med kysten, hvor der kan ske begrundet anvendelse efter regionplanens generelle retningslinier for benyttelse og beskyttelse af det åbne land. Området ændrer status til område B - Planlagt kystlandskab.

Der er tale om en afrunding af byen indenfor den udlagte Vestvej, der bygger på en udnyttelse af de gjorte infrastrukturinvesteringer i området. Området syd for Ferskenvej og områderne i Sofiendal Enge er de sidste områder inden for den reserverede Vestvej, der ikke er bebygget eller anvendt til landskabelige formål. Der er ingen alternativer placeringer af boligområder i Vest Aalborg.

Det vurderes at der for området er en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for at planlægge i kystnærhedszonen idet:

  • Aalborg i kommuneplanens hovedstruktur udpeget som landsdelscenter og således skal bære en væsentlig del af boligtilvæksten i Aalborg Kommune
  • Såfremt byudviklingen skal opfylde byudviklingsprincippet "indefra og ud" kan det ikke undgås at byudviklingen berører kystnærhedszonen.
  • Områderne understøtter udnyttelsen af eksisterende infrastruktur i området.

Områderne har meget begrænset visuel kontakt med kysten. Visuelt vil områdets afslutning mod fjorden og det åbne landskab ikke påvirkes væsentligt/ændrer karakter. Det vil ligesom ved boligområderne i Hasseris Enge - blive boligområder adskilt af grønne kiler.

Boligområdernes nuværende afslutningen mod det åbne land i Sofiendal Enge
Boligområdernes afslutning mod det åbne land i Hasseris Enge

Detailhandel
Alle eksisterende rammer indenfor planområdet, der omhandler detailhandel, er konsekvensrettet i overensstemmelse med indholdet i Hovesstrukturafsnit 7 Butikker med tilhørende retningslinier 7.1.1 til 7.1.7.

Kommuneplanen i dag
Kommuneplanen for Vest Aalborg blev grundlæggende revideret i 2004. I denne omgang er der ikke tale om en opdatering af alle rammer i Vest Aalborg. Kun rammer som politisk er prioriteret ændret eller imødekommelse af ønsker om nyudlæg er indarbejdet i denne revision. Øvrige rammer fastholdes uændret.
Den lokale debat

Den lokale debat for Vest Aalborg har i høj grad drejet sig om byudvikling og detailhandelsspørgsmål. Der indkom i fordebatten forslag om:

  • Rammelægning af de udlagte perspektivområder i Sofiendal Enge
  • Udvidelse af erhvervsområdet 3.6.H3 ved Nibevej
  • Forslag om at bygge en bilforretning på Indkildevej
  • Butikscenter ved Hobrovej med supplerende butikker med udvalgsvarer
  • Omdannelse af et areal ved Krebsen.

Konklusionen på fordebatten/borgerhenvendelserne er samlet i skemaet "Planovervejelser og modtagne henvendelser til Kommuneplanrevision 09".

Miljøvurdering

Sofiendal

3.5.B7 Sofiendal Enge N
I dette område er der en mindre sø, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Området grænser mod øst op til det offentlige vandløb Letvadgrøften og Svanholmgrøftens sidegrøft. Vandløbet er i RP05 lavt målsat (C, Vandafledning). I vandløbsregulativerne for vandløbene er der fastsat afstandsbestemmelser i forhold til bredejerne.

3.5.B8 Sofiendal Enge S
Det sydlige område grænser mod nord og øst op til det offentlige vandløb Svanholmgrøften og Sofiendalsgrøften. Vandløbet er i RP05 lavt målsat (C, Vandafledning og D, Spilde-vandsbelastet). I vandløbsregulativerne for vandløbene er der fastsat afstandsbestemmelser i forhold til bredejerne.

Sofiendal Enge N og S
Områderne er vandlidende og der er problemer med vandløbets afvandingskapacitet. Vandløbene modtager overfladevand fra store arealer så forbedring af vandløbets afvanding samt forsinkelsesbassiner/søer i vandsystemets øvre del bør overvejes for at sikre de nye udstykningsområder.

Samlet set vurderes det, at der kan være konsekvenser ved udlægningen af arealerne. I den senere detailplanlægning bør der tages hensyn til sø og vandløb. Der er afvandingsproblemer i vandløbssystemet, påvirkningen i relation hertil vil afhænge af, hvilke hensyn der tages til af-vandingsproblemerne i den videre planlægning.

23-11-2009