Kommuneplan forsiden

Redegørelse - Sejlflod-området

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Fra forslag til endelig plan:

Denne redegørelse er udarbejdet som forudsætningsmateriale til forslag til Kommuneplan09. Med den endelige godkendelse af planen er der foretaget følgende ændringer, der berører dette afsnit:

 • Efter forhandling med Miljøcenter Århus er rammeområde 8.1.B2 Rødageren (Sejlflod) udtaget af Kommuneplan09. Området revurderes, når der foreligger en godkendt statslig vandplan og kortlægning af OSD-områderne.

Redegørelsen er ikke konsekvensrettet i overensstemmelse med ændringerne.

Forslag til Kommueplan09

Sejlflod-området har ikke tidligere været en del af kommuneplanen for Aalborg kommune. I området er byerne Storvorde og Mou udpeget til områder med byvækst.

Storvorde
Målet er at Storvorde skal styrkes som en attraktiv boligby med fortsat mulighed for etablering af erhverv. Storvorde er placeret så tæt på Aalborg at den nærmest fungerer som en forstad. Byen har de seneste år oplevet en stor udbygning med især parcelhusbyggeri. Dette har medført en stigning i antallet af børnefamilier og dermed behov for institutionspladser.

Rummeligheden i de nuværende rammelagte områder til boliger er pt ca. 1,5 ha. Der udlægges med denne kommuneplan yderligere ca. 6 ha til boligformål.

Rammeområderne i Storvorde er gennemgået og enkelte rammeområder til boligformål er sammenlagt.


De røde cirkler viser de områder, hvor der sker ændringer i forhold til den eksisterende kommuneplan

Da Storvorde ligger i kystnærhedszonen skal der ifølge planloven foreligge er særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for planlægning i området. Det vurderes at der for Storvorde generelt er en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for at planlægge i kystnærhedszonen idet:

 • Storvorde i kommuneplanens hovedstruktur udpeget som hovedby med anseeligt vækstpotentiale og er således udset til at bære en væsentlig del af boligtilvæksten på længere sigt som supplement til mulighederne i Aalborg
 • Såfremt byudviklingen i Storvorde skal opfylde byudviklingsprincippet "indefra og ud" kan det ikke undgås at byudviklingen berører kystnærhedszonen.
 • Områderne understøtter udnyttelsen af eksisterende infrastruktur i området.
 • Områderne muliggør etablering af offentlig service der understøtter byens status i hovedstrukturen

Storvorde ligger på kanten af et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), samt indvindingsopland til vandværk. Alle potentielle byudviklingsområder i Aalborg Kommune ligger enten i tilknytning OSD-område, i kystnærhedszonen, eller i forbindelse med andre væsentlige arealinteresser. Med udgangspunkt i Storvordes udpegning som "hovedby med anseeligt vækstpotentiale" er der derfor en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at planlægge for byudvikling indenfor OSD-området i Storvorde. For de enkelte områder er der foretaget en vurdering af den mulige påvirkning af grundvandsressourcen og drikkevandsforsyningen, og alternative forsyningsmuligheder er undersøgt.

Udlæg af nyt boligområde 8.1.B2
Rammeområde 8.1.B2 er ca. 6 ha og er beliggende i den nordvestlige del af Storvorde. Området er beliggende inden for kystnærhedszonen (3 km beskyttelseszone). Området er placeret i tæt tilknytning til den eksisterende by. Området er synligt fra kysten, men er placeret i tilknytning til den eksisterende by. Påvirkningen af kystlandskabet vil således være begrænset. Synligheden fra kysten fremgår af nedenstående billede.


Det nye område til boligformål er en del af det pløjede areal (længst til venstre). Billedet er taget fra kysten.

Området er beliggende på kanten af et OSD-område. Det er vurderet at området udnyttelse til boligformål ikke er i konflikt med drikkevandsinteresserne på dette sted.

Området bliver ændret fra jordbrugsområde til boligformål. Området er imidlertid ikke et område med høj husdyrintensitet. Området er beliggende i umiddelbar forlængelse af den eksisterende by. Det er derfor vurderet at ændringen ikke vil være i konflikt med de landbrugsmæssige interesser.

Udvidelse af rammeområde 8.1.O3
Rammeområde 8.1.O3 er udvidet med ca. 5000 kvm. Skolen har brug for ekstra plads og der er brug for et areal til opførelse af ny daginstitution. I området er en eksisterende ejendom beliggende.


Området til højre for grusvejen er udpeget til offentligt formål.

Området er beliggende inden for kystnærhedszonen (3 km beskyttelseszone). Området er placeret i tæt tilknytning til den eksisterende by. Området er placeret bag den eksisterende by og vil ikke være synligt fra kysten.

Området er beliggende i et OSD-område. Det er vurderet at området udnyttelse til offentlige formål ikke er i konflikt med drikkevandsinteresserne på dette sted.

Området bliver ændret fra jordbrugsområde til offentlige formål. Området er imidlertid ikke et område med høj husdyrintensitet. Området er beliggende i umiddelbar forlængelse af den eksisterende by. Det er derfor vurderet at ændringen ikke vil være i konflikt med de landbrugsmæssige interesser.

Udlæg af rammeområde 8.1.O6
Rammeområde 8.1.O6 er udlagt til offentlige formål, såsom en ny daginstitution. Området er ca. 5000 kvm. Det er meningen at en ny daginstitution skal indpasses i det eksisterende grønne område, således at der sker så få ændringer som muligt i området.


Området til venstre for vejen er udpeget til offentligt formål i form af en ny daginstitution.

I Regionplan 05 er området omfattet af følgende beskyttelser; kystnærhedszone C, økologisk forbindelse (undtagen den nordligste del), beskyttet natur (overdrev, den sydligste del), område med særlige drikkevandsinteresser, geologisk beskyttelsesområde, fjernbeskyttelseszone ved aftalekirker. I forslaget til Kommuneplan 09 ligger hele området i udpeget økologisk forbindelse.

Området er beliggende inden for kystnærhedszonen (3 km beskyttelseszone). Området er synligt fra kysten, men er placeret bag den eksisterende by. Påvirkningen af kystlandskabet vil således være begrænset.

Området er beliggende i et OSD-område. En del af området er beliggende i indvindingsoplandet til Storvorde Vandværk. En stor del af indvindingsoplandet til Storvorde Vandværk, herunder kildepladszonen, ligger allerede i byområde. Storvorde Vandværk indvinder i øjeblikket grundvand, der har et svingende indhold af nitrat med et gennemsnit omkring 40 mg/liter, hvor grænseværdien for nitrat er 50 mg/l. Vandværkerne i området omkring Sejlflod (VSK), har oplyst, at der er ført en forsyningsledning fra VSK’s kildepladser til Storvorde Vandværk. VSK har dermed muligheden for at forsyne vandværkets forbrugere permanent, hvis Storvorde Vandværk skulle få behov for det. De har ligeledes oplyst, at de har til hensigt at flytte indvindingen til OSD-området syd for Lillevorde, hvis behovet opstår. Der skal i lokalplanlægningen tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Det er vurderet at områdets udnyttelse til offentlige formål ikke er i konflikt med drikkevandsinteresserne på dette sted.

Området bliver ændret fra jordbrugsområde til offentligt formål. Området er imidlertid ikke et område med høj husdyrintensitet. Området er beliggende i umiddelbar forlængelse af den eksisterende by. Det er derfor vurderet at ændringen ikke vil være i konflikt med de landbrugsmæssige interesser.

Området er omfattet af lokalplan 50.33.04 Sejlflod Kommune hvor det er udlagt til grønt område, dvs. et urørt naturområde, med offentlig adgang til fods. Området ligger i naturlig forlængelse af friarealer ved boligområdet umiddelbart mod øst (Lokalplan 50.26.00).

Mou

I Mou er der ikke udlagt nye områder til byudvikling. Rammeområderne er gennemgået og der er lavet enkelte konsekvensrettelser.

Detailhandel
Alle eksisterende rammer indenfor planområdet, der omhandler detailhandel, er konsekvensrettet i overensstemmelse med indholdet i Hovedstrukturafsnit 7 Butikker med tilhørende retningslinier 7.1.1 til 7.1.7.


Hele Storvorde er placeret inden for kystnærhedszonen.

Grundvandsinteresser i og omkring Storvorde.

De tre områder er alle beliggende i områder der er udpeget til jordbrugsområder.

Det gule område er udpeget som geologisk interesseområde.

Det grønne område er udpeget til økologisk forbindelse.
Planforslagets baggrund

I den bypolitiske strategi har Byrådet fastlagt, hvor byudviklingen skal ske på kort og lang sigt i Aalborg kommune. Storvorde og Mou i Sejlflod-området er udpeget til de byer i området, hvor der fremover skal ske byudvikling.

Kommuneplanen i dag

Kommuneplanen for Sejlflod-området blev i sin tid udarbejdet af den gamle Sejlflod kommune. Med denne revision er områderne Storvorde og Mou revideret. Den resterende del er fortsat omfattet af gl. Sejlflod kommunes kommuneplan.

Den lokale debat

Den lokale debat for Sejlflod-området har især drejet sig om byudvikling til boligformål. Der indkom i fordebatten følgende forslag:¨

 • Vigen 38A og 38B i Storvorde overføre arealet til byzone og opføre enfamiliehuse
 • Tofthøjen i Storvorde/Sejlflod - byudvikling til boligformål
 • Byudvikling i området mellem Storvorde og Klarup
 • Anvendelsesændring til institutionsformål i Storvorde (internt forslag)
 • Snedkerstien 3 i Mou til boligformål
 • Byudvikling i Kongerslev
 • Sejlflod udviklingsråds bemærkninger
Anden kommunal planlægning

Afhængig af den fremtidige byudvikling etableres den nødvendige infrastruktur.

Miljøvurdering

Storvorde

Udlæg af nyt boligområde 8.1.B2
Det nye område ligger i et område med national geologisk interesse. Det er Sejlflod Kridtø, som er en skarpt tegnet bakke af kridt og aflejringer, omgivet af hævet havbund fra Stenalderhavet.

En del af området, der udlægges til boliger, er beliggende i indvindingsoplandet til Storvorde Vandværk. En stor del af indvindingsoplandet til Storvorde Vandværk, herunder kildepladszonen, ligger allerede i byområde.

Samlet set vurderes det, at der kan være konsekvenser ved at området udlægges til boligformål. I den nærmere detailplanlægning af området bør hensynet til området med national geologisk interesse indarbejdes. Der skal endvidere tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen i lokalplanlægningen.

Udvidelse af rammeområde 8.1.O3
Samlet set vurderes det, der ikke er nogle konsekvenser ved at området udlægges til udvidelse af skolen.

Udlæg af rammeområde 8.1.O6
Samlet set vurderes, at udlæg af rammeområdet vil påvirke de naturmæssige, landskabelige og rekreative interesser i området, og at det vil medføre en forringelse af disse værdier i området. Hensynet til natur, landskab, geologi og grundvandsinteresser bør tages med i detailplanlægningen af området.

23-11-2009