Kommuneplan forsiden

Redegørelse - Midtby

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

 

Fra forslag til endelig plan:

Denne redegørelse er udarbejdet som forudsætningsmateriale til forslag til Kommuneplan09. Med den endelige godkendelse af planen er der ikke foretaget ændringer, der berører dette afsnit.

Forslag til Kommuneplan09

Ændring i rammerne 1.1.D1 Strandvejen, Slotspladsen m.fl., 1.1.D2 Nyhavnsgade m.fl., 1.1.D11 Godsbanearealer, 1.2.D1 Lindholm Brygge og 1.4.D1 Østre Havn
Som opfølgning på byrådets beslutning af højhuspolitikken er der indenfor de aktuelle rammeområder anført at højhusbyggeri evt. er en mulighed med henvisning til bygherrevejledningen.

Ændringen er tilføjet under overskriften "Byggemuligheder". Øvrige bestemmelser er fasthold uændret.

Alle eksisterende rammer indenfor planområdet, der omhandler detailhandel, er konsekvensrettet i overensstemmelse med indholdet i Hovedstrukturafsnit 7 Butikker med tilhørende retningslinier 7.1.1 til 7.1.7.

Ændring af by- og bydelsafsnittet for Vestbyen
I Kommuneplanens hovedstruktur fra 2005 er Skudehavnen udlagt som højt prioriteret byomdannelsesområde. Omdannelsesområdet omfattede bl.a. det tidligere Limfjordsværft, Mathis Værft og Boform, se områdeafgrænsningen fra 2005 på nedenstående kort 1.

Den ny hovedstruktur


byomdannelsesområdets afgrænsning i Hovedstruktur 2005

byomdannelsesområdets afgræsning i Kommuneplan 09

I denne kommuneplan er omdannelsesområderne ikke længere prioriteret, men de indgår alle på lige fod.

Miljøvurdering

Etablering af højhuse i den indre by reducerer behovet for inddragelse af nye landområder til byudvikling. En tættere by har generelt et lavere energiforbrug mht. el og varme. Ændringerne vurderes således at have en positiv påvirkning i forhold til natur og klima. Landskabsmæssigt kan påvirkningen være såvel positiv som negativ afhængigt af den konkrete placering og udformning af byggeriet (se også afsnit 5). Omkring højhuse kan der være lokale miljømæssige negative konsekvenser, så som vind-, skygge og støjforhold, som det er væsentligt at have fokus på i den videre planlægning. I kommuneplanen er der lavet en ny retningslinie, der har til formål at etablering af højhuse sker efter en grundig analyse af konsekvenserne.

Samlet set vurderes den miljømæssige påvirkning af evt. etablering af højhuse i 4 områder i midtbyen at være positiv.

23-11-2009