Kommuneplan forsiden

Redegørelse - Sydøst-området

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Fra forslag til endelig plan:

Denne redegørelse er udarbejdet som forudsætningsmateriale til forslag til Kommuneplan09. Med den endelige godkendelse af planen er der foretaget følgende ændringer, der berører dette afsnit:

 • Efter forhandling med Miljøcenter Århus er rammeområde 7.1.B6 Sønderkæret (Klarup) udtaget af Kommuneplan09. Området revurderes, når der foreligger en godkendt statslig vandplan og kortlægning af OSD-områderne.

Redegørelsen er ikke konsekvensrettet i overensstemmelse med ændringerne.

Forslag til Kommuneplan09

Klarup
Klarup er udpeget til at skulle være den by i Sydøst-området, hvor der skal ske byudvikling. Målet er at Klarup skal styrkes som en attraktiv boligby med fortsat mulighed for etablering af erhverv. Klarup er placeret så tæt på Aalborg at den fungerer som en forstad. Mange bor i Klarup og pendler til Aalborg på arbejde.

Klarup har en fin afrunding af byen ved Svinetruget. Denne afrunding fastholdes med Kommuneplan 09.

Rummeligheden i de nuværende rammelagte områder til boliger er pt. ca 11,8 ha. - med plads til ca. 140 boliger.


De røde cirkler viser de områder, hvor der sker ændringer i forhold til den eksisterende kommuneplan

Ændring af erhvervsområde til boligområde 7.1.B5
En del af rammeområde 7.1.H1 bliver ændret fra erhvervsområde til boligområde. Arealet er på ca. 7,4 ha. Området grænser op til eksisterende boligområder mod syd og øst. Mod vest skal der etableres et beplantningsbælte (grøn zone) mellem det eksisterende erhvervsområde og det nye boligområde.

Området er beliggende i byzone i dag.

Udlæg af nyt boligområde 7.1.B6
Rammeområde 7.1.B6 er ca. 10,5 ha og er beliggende vest for Klarup banesti og i forlængelse af det eksisterende nye boligområde mod nord.

Området er ligesom det nyere boligområde mod nord beliggende i kuperet terræn, hvilket giver god mulighed for at skabe et attraktivt område med udsigtskvalitet.

Området er beliggende på kanten til et OSD-område. Det er vurderet at områdets udnyttelse til boligformål ikke er i konflikt med drikkevandsinteresserne på dette sted.

Områdets udstrækning er begrænset mod vest, da der er placeret en højspændingsledning på arealet.

Området bliver ændret fra regionalt jordbrugsområde til boligformål. Området er imidlertid ikke et område med høj husdyrintensitet og er beliggende i forlængelse af eksisterende by. Det er derfor vurderet at ændringen ikke vil være i konflikt med de landbrugsmæssige interesser (retningslinie 5.2.1 i Regionplan 2005).

Detailhandel
Alle eksisterende rammer indenfor planområdet, der omhandler detailhandel, er konsekvensrettet i overensstemmelse med indholdet i Hovesstrukturafsnit 7 Butikker med tilhørende retningslinier 7.1.1 til 7.1.7.


I den sydlige del af Klarup er der vandindvindingsinteresser.

Stort set hele Klarup er udpeget til kulturmiljøområde. De to nye boligområder er dog beliggende udenfor kulturmiljøområdet.

I det nyudlagte byudviklingsområde til boligformål er der regionale jordbrugsinteresser.
Planforslagets baggrund

I den bypolitiske strategi har byrådet fastlagt, hvor byudviklingen skal ske på kort og lang sigt i Aalborg Kommune. Klarup i sydøst-området er udpeget til en af de byer, hvor der skal ske byudvikling.

Kommuneplanen i dag

Kommuneplanen for Sydøst-området blev grundlæggende revideret i 2004. I denne omgang er der tale om en opdatering samt nyudlæg af enkelte rammer i Klarup.

Kun de rammer der er politisk er prioriteret er ændret eller der er udlagt nye områder. Øvrige rammer fastholdes uændret.

Den lokale debat

Den lokale debat for Sydøst-området har især drejet sig om byudvikling til boligformål samt detailhandelsspørgsmål. Der indkom i fordebatten følgende forslag:

 • Romdrup kirke - sikring af kirken og dens omgivelser
 • Byudvikling i Vaarst
 • Byudvikling i Visse
 • Byudvikling nord for Gistrup
 • Udvidelse af butiksområde ved Roden 2 i Gistrup
 • Storparceller på Nøvlingvej 90
 • Byudvikling på området mellem Romdrupvej og Banestien i Klarup
 • Erhvervsområde 7.1.H1 i Klarup
 • Boligområde syd for Klarup - Lindeparken
 • Boligområde ved 7.1.B1 - Kærhavegård
 • Boligområde mod syd i Klarup (internt forslag)
 • Klarupvej 52 - detailhandel

Konklusionen på fordebatten/borgerhenvendelserne er samlet i skemaet "Planovervejelser og modtagne henvendelser til Kommuneplanrevision 09".

Miljøvurdering

Klarup

Ændring af erhvervsområde til boligområde 7.1.B5
I området vest for det planlagte boligområde ligger der eksisterende virksomheder. Pt. er det mindre virksomheder, miljøklasse 4-5. Klassificeringen angiver hvilken afstand, der skønnes nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område. Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheder i erhvervsområdet ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Samlet set vurderes det, at der kan være konsekvenser ved at udlægge området til boligformål. I den senere detailplanlægning af området bør hensynet til det eksisterende erhvervsområde vest for det planlagte boligområde indarbejdes.

Udlæg af nyt boligområde 7.1.B6
Samlet set vurderes det, at der ikke er konsekvenser ved at området udlægges til boligformål.

23-11-2009