Kommuneplan forsiden

Østerå

En åbning af Østerå i sit eget forløb vil give Aalborg en ny rekreativ forbindelse med nye typer af oplevelser. Nye bydele vil få en afgørende attraktionsværdi og byens øst-vest vendte orientering i forhold til Limfjordens kant vil blive suppleret med en nord-syd gående grøn og blå forbindelse. Åbning af Østerå kan gennemføres i etaper.

Særlige mål fra Hovedstruktur
  • Der skal være fokus på at anvende de øgede vandmængder som rekreativt element i og omkring byen.
  • Investeringer i den blå by er ikke blot en rekreativ foranstaltning, men også en væsentlig funktionel investering for det bebyggede miljø.
Særlige interesser
  • De statslige vandplaner
  • Indsatser overfor overløbsbygværker, der leder spildevand til Østerå.
  • Særligt oversvømmelsestruet fokusområde "Øster Å" fra Klimastrategi
Nye muligheder
(eksempler)
  • Kærby og det nye byggeri på godsbanearealet vil være klimasikret og risikoen for uønskede oversvømmelser i Ådalen uden for byen vil være minimal jf. Klimastrategien.
  • Øget byfortætning, idet muligheden for en hurtig bortledning af regnvand fra midtbyen er forøget via en forøget afvandingskapacitet.
  • En åben å gennem Godsbanearealet, Karolinelund, Teglgårds Plads og med udløb gennem Musikkens Hus pladsen vil forøge den rekreative og biologiske værdi af disse områder betydeligt og dermed udgøre et centralt element i en bæredygtig udvikling af byen jf. Bæredygtighedsstrategi.

25-11-2013