Kommuneplan forsiden

7.1.B5 Jørgensmindevej vest

Mål

Målet er at skabe et attraktivt boligområde, der skal medvirke til et varieret udbud af boligtyper i Klarup.

Områdets centrale beligenhed gør det velegnet til fortættede boformer. Der er et mål, at området skal sammensættes af blandede boformer.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger. Forud for placeringen af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre institutioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Området henligger pt. som ubenyttet
Teknisk forsyning

I en lokalplan vil det blive fastlagt, om der skal ske terrænregulering af en del af planområdet for sikre kloakering.

12-09-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og Max 40 for tæt-lav
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 10% for åben-lav og Min. 15% for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Der skal etableres et beplantningsbælte mod vest.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Evt. terrænregulering for at sikre kloakering.