Kommuneplan forsiden

7.1.C1 Bymidten

Mål

Målet er et aktivt centerområde med centerfunktioner samt offentlig og privat service. Samtidig er målet at bevare det intime gadeforløb langs Klarupvej i byens center med store rumskabende træer, ny belægning, en blanding af gammelt og nyt.

Byens handelsfunktioner koncentreres omkring strækningen på Klurupvej, så gaden får handelsgadekarakter.

Det vigtigt, at der skabes sammenhæng mellem byens handelsfuktioner og de øvrige byfunktioner ved hallen og skolen, for at skabe et attraktivt og velfungerende centrum i Klarup.

IMG_3307
På trods af nærheden til Aalborg har Klarup formået at opretholde dagligvareforsyningen med op til flere dagligvarebutikker.
Anvendelse

Butikker* må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Detailhandelskort _i _71C1 (1)

 

Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer bevaringsværdige spor i form af gamle bygninger og træer langs Klarupvej, som medvirker til at skabe et veldefineret gadeforløb. Det er derfor hensigten, at ny bebyggelse langs Klarupvej tilpasses gadebilledet.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også ifht. andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".


For at skabe et samlingspunkt for byens borgere, kan der på dette sted etableres et torv eller lign.

 


Et eksempel på en ny bebyggelse, som i udformning og placering er tilpasset gadebilledet.
12-09-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Butikker*
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Trykkerier
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav Max. 40 for tæt-lav og Max 60 for etage
Etager: Max. 3
Højde: Max. 12 m
Fælles opholdsareal: Min. 15% for 10 for åben-lav Min 15 for tæt-lav og Min 25 for etage
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Værdifuldt kulturmiljø, se retningslinje 5.2.1
Levende hegn mellem boliger og Klarup Banesti.
Bebyggelsens placering ifht. gadelinjen skal respektere gadebilledet.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Markante træer skal bevares.
Hegn i skel og mod vej kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn
Udendørs oplag kun på tæt hegnede bagarealer.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for skiltning og udendørs udstilling.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt

Der skal indpasses synlige affaldsløsninger i bybilledet.