Kommuneplan forsiden

7.1.B1 Spergelvej m.m.

Mål

Målet er at skabe et attraktivt boligområde, der skal medvirke til et varieret udbud af boligtyper i Klarup.

Bebyggelsen skal holdes på det højtliggende område, så den markante skråning mellem morænebakken og den lave slugt respekteres.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger. Det er dog hensigten, at der fortsat kan etableres mindre erhverv langs Klarupvej.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre institutioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Langs Klarupvej ligger enkelte erhvervsvirksomheder.
Byggemuligheder

Der er udbygningsmuligheder i den sydlige del af rammeområdet på det højtliggende område.


På den sydlige side af Klarupvej er et nyt boligområde ved at skyde op.
Arkitektur - Byrum og landskab
Det er hensigten, at området ved Klarupvej skal være med til at skabe en byport mod det åbne land og samtidig udgøre et harmonisk vejforløb ind mod byen.
Ny bebyggelse langs Klarupvej skal afstemmes efter den eksisterende bebyggelse

 

Kote 5_71B1 

For at fastholde den markante skråning mellem morænebakken og slugten i den sydlige del af rammeområdet skal bebyggelsen placeres på det højtliggende område.

Bebyggelsesplan skal ligeledes forholde sig til banestien - der er en vigtig forbindelse til betjening af de bløde trafikanter.

12-09-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Langs Klarupvej også:
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav og
Max 40 for tæt-lav
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal:
Min. 10% for åben-lav og
Min. 15% for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Værdifuldt kulturmiljø, se retningslinje 5.2.1
Bebyggelse og beplantning skal markere en byport mod det åbne land.
Bebyggelse placeres i respekt for morænebakke og slugt.
Hegn i skel og mod vej kun som levende hegn, evt. suppeleret med trådhegn.
Beplantning i skel mellem boliger og erhverv.
Bebyggelsen langs Klarupvej skal i skala, formsprog og materialevalg respektere gadebilledet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Den sydlige del vejbetjenes fra Sønderkæret. Den nordlige del fra Klarupvej.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone
Andre planer

n1jcza