Kommuneplan forsiden

7.1.O1 Klarup Skole

Mål

Målet er, at området skal indeholde skole og dertilhørende institutioner samt danne rammerne for borgeres kultur- og fritidsliv.


Både den eksisterende...
Trafik - Veje og stier

Området trafikbetjenes primært fra Hellasvej og sekundært fra Klarup Skolevej samt Trekanten, hvorfra der er stier til området.


og den "gamle" skole ligger i området.
12-09-2016
Anvendelse
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2
Højde: Max. 15 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Værdifuldt kulturmiljø, se retningslinje 5.2.1
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
P-pladser skal fremstå grønne.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang primært fra Hellasvej.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt