Kommuneplan forsiden

7.1.H1 Lodsholmvej

Mål

Målet er, at skabe et attraktivt erhvervsområde primært for lokale håndværksvirksomheder og mindre industri.

Anvendelse

Området skal primært anvendes til håndværksvirksomheder og mindre industri.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal afgrænses mod boligområder og det åbne land af et beplantningsbælte.

Der er udarbejdet vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder og en harmonisk skiltning. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

12-09-2016
Anvendelse
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkerier
Fritidsformål
Tekniske anlæg
Engroshandel
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bolig som er nødvendig for virksomhedens drift.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m (miljømæssigt nødvendige bygningselementer undtaget)
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som arkitektonisk element.
Oplag kun på tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Ingen dominerende skiltning.
Beplantningsbælte mellem boliger og erhverv.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt