Kommuneplan forsiden

7.1.B4 Svinetruget m.m.

Mål

Målet er et attraktivt boligområde med varierede boligtyper, store udsigtskvaliteter og nærhed til rekreative områder.

Anvendelse

Indenfor området er der vandforsyningsanlæg for Klarup Vandværk.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre institutioner, som vurderes at kunne medføre betydelige genevirkninger for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Området indeholder en stor del af byens parcelhuse.
Arkitektur - Byrum og landskab

Terrænet i området er meget kuperet, og dette gør, at der i store dele af området er en flot udsigt ned over engene mod Aalborg og Limfjorden. Derudover ligger mange af boligvejene med direkte adgang til byens grønne kile.

Området rummer resterne af det gamle Klarup. Her er det vigtigt, at byudviklingen sker i respekt for de historiske spor - den historiske vejstruktur, kirkens markante beliggenhed og bevaringsværdige bygninger.

En af kvaliteterne ved bydelen er integrationen af det grønne element. Bl.a. er der i en stor del af området græsarealer i stedet for fortove, og dette er med til at trække det grønne element ind i boligområderne. Hensigten er, at området i også i fremtiden kommer til at fremstå grønt.


Mod syd har området en meget markant afgrænsning mod det åbne land, som der lægges vægt på at fastholde.

Kirken er et af de vigtige kulturspor.
12-09-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og Max 40 for tæt-lav
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal: Min. 10% for åben-lav og Min. 15% for tæt-lav
Beskyttelseslinier: Kirke (300 m) 
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Værdifuldt kulturmiljø, se retningslinje 5.2.1 
Historiske strukturer og vejforløb skal respekteres.
Området skal fremstå grønt.
Bebyggelse og anlæg skal indpasses med respekt for udsigtskvaliteter.
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Kant mod det åbne land skal fastholdes.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone