Kommuneplan forsiden

7.1.B2 Jørgensmin­devej

Mål

Målet er at skabe et attraktivt boligområde, hvor byens grønne struktur videreføres. Langs Jørgensmindevej lægges der vægt på, at området lever op til den synlige beliggenhed.

Anvendelse

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre institutioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


På nuværende tidspunkt ligger der enkelte huse i området.
12-09-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/
tæt-lav/etage)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav og
Max 40 for tæt-lav
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsareal:
Min. 10% for åben-lav og
Min. 15% for tæt-lav
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Værdifuldt kulturmiljø, se retningslinje 5.2.1
Beplantning mod Jørgensmindevej, banesti og erhverv.
Grøn kile, se illustrationsplan.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt