Kommuneplan forsiden

7.1.B3 Decembervej m.m.

Mål

Målet er at skabe et attraktivt område, der medvirker til at give Klarup et varieret boligudbud. Den østlige del afrunder byen mod nord, og Klarup Banesti danner er en skarp grænse mellem by og land.

Anvendelse

Ved Mejeristien opføres en ny børneinstitution, og øst herfor er der mulighed for nye åben-lav boligbebyggelser.

I rammens østlige del langs Klarupvej er det hensigten, at der på sigt kan opføres et nyt boligområde med både åben-lave og tæt-lave bebyggelser.

Som en videreførelse af byens centerområde kan der langs Klarupvej også placeres mindre butikker, service og kulturelle formål.


Ved Mejeristien er der mulighed for at bygge nyt.
Rækkefølge
Bosaetning 

Størstedelen af rammen ligger i den yderste grænse af kystnærhedszonen.

I respekt for kystnærhedszonen skal de på kortet viste områder 1, 4, 5, 6 og 7 være udnyttet, og omdannelsen af område 3 skal være påbegyndt (ikke fuldført), inden område 2 kan bringes i spil.

Arkitektur - Byrum og landskab
7-1-B3 Ved Mejeristien lægges der op til en institution og åben-lav bebyggelse, som understøtter gaderummet langs Klarupvej og afslutter den grønne kile langs Damgrøften.
Eksempel på princip for bebyggelsen af arealet ved Mejeristien
 

 
 71B3
Eksempel på princip for bebyggelse af nyt boligområde ved Klarupvej.

Bebyggelse skal som udgangspunkt placeres på det højtliggende område mod vest, og den skal forholde sig til såvel skråningen som omkringliggende landskab, hovedvejen og skrænten mod øst. Lavninger kan eventuelt anvendes til håndtering af regnvand.

Banestien skal danne en kant mod det åbne land. Arealet mellem Banesien og Egensevej samtidigt danne buffer mellem boligområdet og hovedvejen.

12-09-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Langs Klarupvej også:
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max. 40 for øvrig bebyggelse.
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Fælles opholdsarealer: Min. 10% for åben-lav og min. 15% for tæt-lav.
Beskyttelseslinjer: Kirke (300 m)
Rækkefølge
Område 2 kan ikke udnyttes før områderne 1, 4, 5, 6 og 7 er udnyttet og område 3 er påbegyndt.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Værdifuldt kulturmiljø, se retningslinje 5.2.1
Levende hegn mellem boliger og Klarup Banesti.
Bufferareal mellem boligområde og hovedvejen.
Bebyggelse skal forholde sig til skrænt og banesti.
Bebyggelsens placering ifht. gadelinjen langs Klarupvej skal tilpasses gadebilledet.
Bebyggelsen skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Hegn i skel og mod veje kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone