Kommuneplan forsiden

7.1.L1 Romdrup

Mål

Målet er at sikre landsbyens særlige karakter - herunder randbeliggenheden, kirkens fremtrædende placering, den markante beplantning og bebyggelsens udformning. Det er også et mål at sikre landsbyen et fortsat eksistensgrundlag.


Der lægges vægt på at bevare det karakteristiske landsbymiljø i Romdrup.
Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Gårdbebyggelserne er helt essentielle for oplevelsen af landsbymiljøet. Derfor ønskes overflødiggjorte driftsbygninger udnyttet til nye formål.
Byggemuligheder

Romdrup fremstår næsten uspoleret i sin randstruktur. Der lægges vægt på at fastholde dette karaktertræk. Den nye byggemulighed langs Romdrup Bakke har til formål at skabe mulighed for en naturlig afrunding af landsbyen.

Der kan kun tillades samlede enkeltprojekter på max. 6 boliger i alt. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbymiljøets særlige karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Bestemmelsen om, at det markerede grønne areal skal friholdes for bebyggelse gælder kun ny bebyggelse. Eksisterende bygninger inden for området kan genopføres.


Der lægges vægt på at bevare Romdrups randstruktur. Derfor gives der ikke mulighed for større boligudbygninger.
Arkitektur - Byrum og landskab

Romdrup er en af kommunens mest velbevarede randlandsbyer. Det slyngede vejforløb for foden af bakkeøen understreger randstrukturen på en fin måde sammen med en række store gårde i en åben grøn landsbystruktur. Romdrup udgør samlet set et bevaringsværdigt kulturmiljø.

Beplantningen mellem kirken og Romdrupvej skaber et fint grønt miljø i landsbyen. Men beplantningen kan med fordel udtyndes, for at sikre en bedre visuel forbindelse mellem kirken og landsbyen, samt udsigtskiler fra kirken mod englandskabet.


Den tidligere præstegård - nu sognegård - kan efter løvfald netop anes fra Romdrupvej.
12-09-2016
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav og Max. 40 for tæt-lav
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke kirken og landbrugets driftsbygninger)
Kun 1-2 boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer. Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder
Beskyttelseslinie: kirke (300 m)
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.

Ingen grundvandstruende aktiviteter

Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Historiske strukturer skal respekteres.
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Provst Exner fredning
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
En lokalplan skal have bevarende sigte.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den stedlige byggeskik.
Markant beplantning skal bevares. Dog skal kig mellem kirken og Romdrupvej sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone