Kommuneplan forsiden

7.1.R1 Den grønne kile

Mål

Målet med området er at skabe gode rammer for byens idrætsliv samt at bevare byens meget karaktergivende grønne struktur. En struktur der også skaber forbindelse til byens historie - i form af kirken.


Den østlige del af kilen består af boldbaner.
Arkitektur - Byrum og landskab

Området indeholder et meget kvalitetsfuldt net af stier og grønne områder gennem byen. Den østlige del af området er anlagt som en bypark med legeplads, boldbane og med store udsigtsværdier. Den vestlige del af området indeholder byens idrætsfaciliteter i form af boldbaner m.m.

I den vestlige del af området ligger Skolestien og denne har et fint forløb med levende hegn på begge sider. Dette er et eksempel på en bevaringsværdig beplantning, som skal bevares.


Fra en del af den grønne kile kan man se ud mod Limfjorden.

Klarup Kirke er et vigtigt historisk identifikationspunkt.
Trafik - Veje og stier

Byen har et godt udbygget stinet i eget trace. Dette skal bevares, da det forbinder mange af byens boligområder med det grønne element.

Det er et ønske at genskabe en gammel historisk forbindelse fra Klarupgård til Klarup Kirke.


I den vestlige del af området ligger Skolestien.
12-09-2016
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 5
Etager: Max. 1
Højde: Max. 4,5 m (kirken undtaget)

Beskyttelseslinie: Kirke (300 m)
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Miljøklasse: 1-2, se Bilag A.

Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Værdifuldt kulturmiljø, se retningslinje 5.2.1
Udsigtskiler skal sikres.
Provst Exner fredning
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt