Kommuneplan forsiden

3.4.A1 Fjordengene

Mål

At værne om områdets landskabelige, naturmæssige og rekreative kvaliteter, samtidig med at der er mulighed for udlæg af slam og sand fra Renseanlæg Vest og ekstensiv landbrugsdrift på de dele af området, der ikke ligger i umiddelbar tilknytning til fjorden.

Fjordlandskab1
Det særlige ved fjordlandskabet  er det åbne himmelrum og den vide horisont.
Miljø

Bestemmelsen om miljøklasser gælder kun arealer udpeget til slamudlæg. Der lægges vægt på at de mest miljøbelastende aktiviteter placeres under hensyntagen til anvendelsen af de tilstødende områder og den rekreative fjordsti.

Arkitektur - Byrum og landskab

Limfjordsengenes karakteristiske landskabelige kvaliteter - vid horisont og "højt til loftet" - er noget af det særlige ved fjordengene. Hasseris skov ligger som en markant grøn "mur" mod vest, og afgrænser derved det bynære fjordlandskab.

Den åbne karakter lukkes mod byen af rensningsanlæggets markante bygning, som ses på lang afstand.

I området er der flere lergravssøer omgivet af rørskov og karakteriseret ved et rigt dyreliv. Søerne har stor rekreativ værdi. Bestemmelsen om, at området skal fremstå som åben eng med søer og småbiotoper gælder ikke for arealer afgrænset til udlæg af slam og sand.

Hasseris Å er i dag en lige kanal men ønskes på sigt genslynget med henblik på at øge vandløbets biologiske og rekreative værdi.

Lergravss
Lergravssøerne er med til at give fjordengene karakter og har stor rekreativ værdi.
Trafik - Veje og stier

Det er hensigten at forbedre den rekreative tilgængelighed til søerne (fx med broplatforme) og hen over Hasseris Å via en træbro til Hasseris Skov.

I området er der mulighed for at etablere en landingsplads for lægehelikoptere (heliport) ca. 300 meter vest for Renseanlæg Vest. Landingspladsen må anvendes af lægehelikoptere (EC135) og Flyvevåbenets helikoptere (EH101) i forbindelse med HEMS-operationer.

3-4-103_ortofoto _helikopter Uden Sign _250_2 
Luftfoto med område til landingsplads for helikoptere til brug for HEMS-operationer.
110527-PN-akuthelikopter -4287_250 Pixel
Lægehelikopter EC135.
 
111219-helikopter -demo -PN-3633_250
Militærhelikopter EH101.
23-02-2015
Anvendelse
Rekreative formål
Naturbeskyttelse
Landbrug (ekstensiv)
Oplagsvirksomhed (kun udlæg af slam/sand og kun i område afgrænset hertil i LP 05-001)
Landingsplads for lægehelikoptere
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse, herunder sikkerhedsudstyr til landingspladsen.
Beskyttelseslinier: strand/ vejreservation/ skov (300 m), sø/å (150 m)
Vejreservation, se retningslinie 13.1
Miljø
Miljøklasse 6-7, se Bilag A
Beskyttet natur (§3)
Sammenhængende økologisk forbindelse
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som åben eng med søer og småbiotoper. 
Visuel kontakt til fjorden og Hasseris Skov skal sikres.
Renseanlægget skal fastholdes som landemærke.
Bebyggelse skal i udformning og materialevalg tilpasses beliggenheden ved fjorden.
Trafik - Veje og stier
Vejreservation, se retningslinie 13.1
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Zoneforhold
By- og landzone