Kommuneplan forsiden

3.4.R1 HF Norden

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for et eksisterende kolonihaveområde. Området skal fungere som et naturnært rekreativt og kreativt frirum for byboere med skaberglæde og grønne fingre. En del af formålet at understøtte et oplevelsesrigt og mangfoldigt kolonihavemiljø. 

Endelig lægges der vægt på, at området fremtræder som en integreret del af fjordlandskabet. Områdets visuelle fremtræden må således ikke skæmme naturoplevelserne langs fjorden.


Kolonihaverne ligger som en streng ud i den vestlige fjordeng.
Anvendelse

Norden er udpeget som varigt kolonihaveområde - undtaget er de sydøstligste haver.

Varige _kolonihaver
En del af koloniaveområdet var tidligere berørt af arealreservation til Lindholmlinjen og er ikke udpeget som varige kolonihaver. Det skraverede område er de varige kolonihaver.
16-06-2014
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max. 5 m
Miljø
Området påvirkes af miljøkonsekvenser fra rensningsanlægget.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med havepræg.
Visuel kontakt til fjorden skal sikres.
Rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter - dog med respekt for naturkvaliteter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone