Kommuneplan forsiden

3.4.B1 Mølholm

Mål

Målet er at udvikle Mølholm som et attraktivt boligkvarter med tæt forbindelse til Nordens Kridtgrav og fjorden.

Det specielle ved kvarteret skal sikres ved at der lægges vægt på et markant grønt præg, på at understrege de grønne færdelsesmuligheder mellem by og fjord.


Mølholms boligområder rummer både ældre arbejderboliger, nyere parcelhuse....
Anvendelse

Mølholmsvej, Svalegårdsvej og Under Lien er områdets primære veje. Der lægges vægt på at butikker og andre publikumsorienterede funktioner placeres langs disse veje. Undtaget er dog den facadeløse nordvestligste del af Svalegårdsvej.

Forud for placering af nye funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området (fx institutioner med mere end 6 beboere og 2 ansatte), skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter mv.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der lægges vægt på at bevare den byhistoriske helhed som findes i sammenhængen mellem lergravssøen, den tidligere kontorbygning til Cementfabrikken Norden ved Mølholmsvej, arbejder- og funktionærbebyggelsen langs Vester Fælledvej med sideveje, "antydningen" af den tidligere kridtbane i form af en færdelsmulighed mellem Mølholmsvej og Kridtgraven og ikke mindst Nordens Kridtgrav.

Området rummer også såvel parcelhusstrukturer som strukturelle helheder af tæt-lav bebyggelser, der hver især er karakterfulde og vellykkede. Hensigten er at evt. ny bebyggelse i tilknytning til "robuste" parcelhusstrukturer ikke skal omfattes af egentlige bindinger, hvad angår bebyggelsens udformning, mens ny bebyggelse i tilknytning til karakteristiske historiske bebyggelsesstrukturer eller vellykkede tæt-lav strukturer skal underordne sig de eksisterende bebyggelsesstrukturers udformning på det konkrete sted.


...og vellykkede helheder af række- og klyngehuse.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Langs Mølholmsvej, Svalegårdsvej og Under Lien også:
Klinikker
Kontorer
Service
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Grønt areal skal friholdes for bebyggelse, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med åben, grøn karakter.
Kulturspor skal sikres.
Bebyggelse skal i struktur, skala, formsprog og materialevalg tilpasses den bebyggelsesstruktur, den indgår i.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Arealreservation til Lindholmlinien, se illustrationsplan
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone