Kommuneplan forsiden

3.4.R4 Travbanen m.m.

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for Travbanen, Aalborg Freja, firmasport, Skrammellegepladsen og lignende idræts- og friluftsaktiviteter - til gavn for livet i Vestbyen og Mølholm. Området skal også medvirke til at fastholde Mølholms markante grønne præg.


Vestre Kærvej skaber forbindelse gennem området mod fjorden.
Anvendelse

Hovedanvendelserne er rekreative formål og fritidsformål, dog kan anvendelsen af eksisterende bygninger ved Skydebanevej til kunstnerværksteder o.l. fastholdes.

16-06-2014
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max 11 m (særlige bygningselementer undtaget, fx dommertårn o.l.)
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som parklandskab.
Rumskabende beplantning langs omgivende veje
Rekreativ tilgængelighed skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Landzone, del af vejareal i byzone