Kommuneplan forsiden

3.4.O1 Skydebanevej

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for en ny naturbørnehave, en institution for sindslidende, museum o.l.

Der lægges vægt på at området som helhed opleves som en del af et sammenhængende fjordparklandskab med væsentlige grønne kvaliteter og aktivitetsmuligheder som også er til almen gavn for brugerne af de fjordnære fritidsområder.


På arealet mellem Skydebanevej og Garnisionsmuseet kan der opføres en ny naturbørnehave.
Arkitektur - Byrum og landskab

Bunkersanlægget ved Egholm Færgevej og den tidligere CF hangar (Garnisionsmuseet) vurderes som helhed at være en bevaringsværdig byhistorisk sammenhæng.

Det er hensigten at eventuelle hegn, som måtte være nødvendige - fx omkring børnehavens legearealer, skal udformes så de fremstår som en integreret del af det grønne parklandskab. 


Med en forlægning af Fjordparkstien kan bunkersanlægget knyttes til Garnisionsmuseet.
16-06-2014
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 25
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m, dog max. 11 m. for Hangaren
Byggelinie: Min 10 m. fra vejskel langs Skydebanevej
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som parklandskab med punktvise nedslag af bebyggelser.
Bebyggelse, legeredskaber mv. skal udformes i naturmaterialer.
Kulturspor skal sikres.
Hegn: levende hegn, evt. suppleret med trådhegn eller faste hegn udformet i naturmaterialer.
Udearealer skal indrettes med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone