Kommuneplan forsiden

3.4.R7 Fjordbyen m.m.

Mål

Målet er at skabe velfungerende rammer for fritidsbebyggelsen Fjordbyen, Marinemuseet, bådoplag og andre fritidsaktiviteter der knytter sig til fjorden. Det er også et mål at skabe fornyelse af de rekreative og trafikale strukturer i området set i sammenhæng med en helhedsplan for et nyt Fjordbad mod vest.

Det er også et mål at Fjordbyen fungerer som et rekreativt frirum for byboere med skaberglæde og saltvand i blodet.


Fjordbyen underbygger fritidsstemningen langs fjorden.
Anvendelse

Det er hensigten at området også skal kunne rumme mindre butikker, caféer o.l. som understøtter fritids- og kulturaktiviteter i området eller som relaterer sig til beliggenheden ved Skudehavnen.

Den sydligste del reserveres til bådoplag.

Arkitektur - Byrum og landskab

Fjordbyens bebyggelser karaktiseres ved selvbyggeri og frigjort skaberglæde med udgangspunkt i den fjordnære beliggenhed. Dette særlige karakteristika er med til at skabe et mangfoldigt og oplevelsesrigt område. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum".

Marinemuseets røde træbygninger er et eksempel på en bebyggelse, der understøtter fritidsstemningen og den fjordnære beliggenhed.


Området huser også Aalborg Marinemuseum.
16-06-2014
Anvendelse
Enkeltstående butikker* Hotel/restaurant (kun café o.l.)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Etager: Max. 1 for fritidshuse, max. 2 i øvrigt.

Højde: Max 5 m for fritidshuse, max. 8,5 m i øvrigt
Arkitektur - Byrum og landskab
Visuel og rekreativ sammenhæng til fjorden skal sikres.
Bebyggelse skal i formsprog og materialevalg tilpasses beliggenheden ved fjorden.
I Fjordbyen er der rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter.
Rumoplevelsen omkring Skudehavnen skal styrkes og kig til Fjordparken skal sikres.
Søspejdernes udkigspost skal fastholdes som vartegn.
Bådoplag skal afskærmes med beplantning.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Ingen biltrafik på Fjordstien og Ralvej vest for BMX-banen.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone