Kommuneplan forsiden

3.4.B2 Annebergvej

Mål

Målet er at skabe rammerne for et velfungerende boligområde og en institution i samspil med det eksisterende kolonihaveområde.

Anvendelse

Det eksisterende erhvervsområde på Annebergvej omdannes til et område for boliger og institution med henblik på at sikre en mere harmonisk sammenhæng til områdets rekreative funktioner.

Byggemuligheder

Der kan opføres bebyggelse op til 3 etager. For at minimere risikoen for indsigtsgener til de omgivende kolonihaver, bør bebyggelsen nærmest kolonihaverne kun opføres i 2 etager.

11-12-2017
Anvendelse
Boliger (tæt-lav og etage)
Kontorer
Klinikker m.v.
Service
Kulturelle formål
Institutioner
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Institutioner: Max. 50
Boliger: Max. 75
Etager: Max. 3
Højde: Max. 12 meter
Fælles opholdsareal (for boliger):
Min. 15% af områdets areal for tæt-lav, og
min. 25% for områdets areal for etage.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal udformes i respekt for områdets placering som nabo til et stort kolonihaveområde samt den synlige beliggenhed langs Annebergvej.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se retningslinie 11.2.6.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone