Kommuneplan forsiden

3.4.T1 Renseanlæg

Mål

Målet er at sikre areal til Renseanlæg Vest. Der lægges vægt på at renseanlæggets bygningskompleks fremstår som en markering af overgangen mellem byen og det åbne land.

Det er også et mål, at de mest miljøbelastende aktiviteter placeres ud fra en afvejning mellem hensynet til boliger i naboområder og hensynet til offentlighedens færden langs fjorden.

Arkitektur - Byrum og landskab

Renseanlæget ligger som en slags fremskudt fort for sig selv i fjordlandskabet, der netop på dette sted ændrer karakter fra land til by. Der er i den arkitektoniske udformning taget store hensyn til den landskabeligt markante placering, og anlægget er opført i gode gedigne materialer.
30-10-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Højde: Max. 10 m, punktvis max. 25 m.
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse
Miljø
Miljøklasse 6-7, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Byzone