Kommuneplan forsiden

14.1.1 Placering af tekniske anlæg

  • Der skal ved byudvikling sikres de nødvendige arealer inkl. evt. bufferzoner til eksisterende og planlagt teknisk infrastruktur.
  • Ved etablering af nye byudviklingsområder skal det sikres, at udbygningen sker på en sådan måde, at den tekniske infrastruktur udnyttes optimalt.
  • Ved kommune- og lokalplanlægning for nye byudviklingsområder skal der fastsættes bestemmelser for byudviklingens relation til de på kortet angivne "større tekniske anlæg". Herudover skal der i hvert tilfælde foretages en konkret vurdering af "øvrige tekniske anlæg" i forhold til byudviklingen.
  • Master, møller og øvrige tekniske anlæg placeres i det fysiske miljø på en måde, som tager hensyn til landskabet og de arkitektoniske kvaliteter. Udformningen af de enkelte anlæg skal ske under de samme hensyn.
Bemærkninger til retningslinien

Tekniske anlæg i såvel byerne som i det åbne land, er en forudsætning for - og et resultat af det moderne samfund. Anlæggene betyder samtidigt ofte store indgreb i omgivelserne. Opgaven er at sikre en placering med færrest muligt gener for landskab og befolkning og samtidigt sikre den mest optimale udnyttelse af anlæggene.

23-11-2009
Se også