Kommuneplan forsiden

14.1.15 Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station

A Teknisk anlæg
Området kan anvendes til VVM-pligtige anlæg i henhold til planlovens § 11g i overensstemmelse med principperne i figur 1.

B Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron
Spor 0 kan forlænges op til 375 m og risteperron med tilhørende servicearealer og anlæg kan flyttes i overensstemmelse med principperne i figur 1 og indenfor rammerne af kommuneplantillæggets VVM-redegørelse og VVM-tilladelsen.

C Støjafskærmning
Der kan etableres en støjafskærmning med en maksimal højde på 5 m vest for sporet og med en maksimal højde på 3,0 m øst for sporet. Støjafskærmningen skal udformes så der i videst muligt omfang tages hensyn til at minimere påvirkninger af de omkringliggende områder.²

VVM_Lindholm -station
Figur 1

² Der er i VVM-tilladelsen stillet yderligere krav til etablering og udformning af støjafskærmningen.

Bemærkninger til retningslinien

Naturstyrelsen har udstedt et kommuneplantillæg for forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station.

Retningslinjen indsættes i Aalborg Kommunes digitale kommuneplan.

25-01-2012
Se også