Kommuneplan forsiden

14.1.4 Regionalt kraftværk

  • Nordjyllandsværket udpeges som regionalt kraftværk. Værket må ikke belaste omgivelserne støjmæssigt ud over det niveau, der tidligere er godkendt.
  • Ændret arealanvendelse inden for det angivne støjkonsekvensområde omkring Nordjyllandsværket skal ske i overensstemmelse med de vejledende støjgrænseværdier for den pågældende arealanvendelse.
Bemærkninger til retningslinien

Regionplantillæg nr. 26 med VVM-redegørelse fra 1994 angiver de støjmæssige vilkår for værket, der er udbygget med blok 3 som planlagt.

Omkring værket er angivet støjkurver for henholdsvis 40/35 dB(A)-niveauet og 45/40 dB(A)-niveauet. Kurverne viser virksomhedens tilladelige støjbelastning i dag- og aftentimerne/nattetimerne.

23-11-2009
Se også