Kommuneplan forsiden

14.1.14 Rærup Deponi, Halsvej

Inden for området udlagt til Rærup Deponi, jf. nedenstående kort, gives mulighed for at affaldet inkl. slutafdækning kan deponeres op til kote 25 i etape 1.

Arealet skal på sigt beplantes med træer og buske og efterfølgende henligge som natur- og fritidsområde.

Det er en forudsætning, at de miljø- og naturmæssige påvirkninger af omgivelserne, holder sig inden for det, som er beskrevet i Miljørapporten for Rærup Deponi, Halsvej (VVM og MV). Se miljørapporten her.

Bemærkninger til retningslinien

Retningslinien for en udvidelse af deponiet af farligt affald i højden i etape 1 som er på ca. 4 ha, er fastlagt i forbindelse med den nødvendige udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering (MV)  for deponeringen.

I/S RenoNords opgave er at brænde affald og producere el og fjernvarme af energien samt at sørge for miljørigtig deponering af affald på deponiet i Rærup. Deponeringen skal ske så det færdige resultat af hele Rærup Deponi bliver en bakkeø, jf. nedenstående helhedsplan. Rærup Deponi behandler affald fra borgere og virksomheder fra nordjyske kommuner.

Deponiområdet i Rærup dækker et areal på ca. 34 ha. Det blev planlagt i 1987, og var en del af en samlet løsning for et større deponiområde nord-vest for Nordjyllandsværket. I området er der desuden udlagt areal til Aalborg Fjordudvalgs havbundssedimentdeponi (fra vedligeholdelse og uddybning af sejlrender og havnebassiner i Limfjorden) og areal til deponering af restprodukter fra Nordjyllandsværket (hovedsagelig slagger og flyveaske). Deponierne formes som bakkeøer i landskabet og er omgivet af et ca. 300 m bredt støj- og lugtkonsekvensområde udlagt til landbrugsformål.

Figur 1-1_250 Pixel

 5-9-105_bilag 2_Til -KPorg

Miljørapport (VVM og MV) for Rærup Deponi, Halsvej.
27-04-2015