Kommuneplan forsiden

14.1.8 Naturgas­ledninger

  • Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer etablering og opretholdelse af de på kortet viste naturgasfordelingsledninger.
  • Reservationszonen på 100 m omkring naturgasfordelingsledninger skal respekteres.
Bemærkninger til retningslinien

Reservationszonen omfatter normalt et 100 meter bredt bælte - 50 meter på hver side af linieføringens midte. Jordbundsforhold og lignende, som først kan vurderes i forbindelse med projekteringen, kan nødvendiggøre mindre afvigelser fra reservationszonen. Det forudsættes, at sådanne, efter Byrådets skøn, mindre afvigelser kan foretages i forbindelse med projektgodkendelsen uden et fornyet kommuneplantillæg, men efter de berørte myndigheders accept.

Planlægning af tekniske anlæg er omfattet af planlægningsforbud, jf. bekendtgørelse 477 ændret ved bekendtgørelse nr. 902/1076) § 3, stk. 2, nr. 3. Men efter bekendtgørelsen kan Miljøministeren uanset bestemmelsen i særlige tilfælde og under respekt af EF-habitatdirektivets artikel 6 tillade fravigelse af § 3, stk. 2, nr. 3.

23-11-2009
Se også