Kommuneplan forsiden

14.1.6 Anlæg til deponering af affald

  • Deponeringsanlæg for affald skal søges placeret i ikke sårbare kystnære områder.
Bemærkninger til retningslinien

Af hensyn til grundvandsinteresser skal anlæg til deponering placeres kystnært og i henhold til de statslige vejledninger på området. Placeringer af deponier må dog ikke tilsidesætte væsentlige hensyn til natur, landskab, miljø, og landskabsform, jf. retningslinierne i afsnit 11, Det åbne land.

Ikke kystnære placeringer kan overvejes, hvis det kan godtgøres, at det ikke strider mod grundvandsinteresser, og der er andre forhold (fx transportafstande), der taler for en anden placering.
Nye affaldsbehandlingsanlæg kan kun placeres efter forudgående kommuneplanlægning med Vurdering af anlæggets Virkning på Miljøet (VVM-redegørelse). Kun ved forholdsvis små anlæg kan der være undtagelser.

23-11-2009
Se også