Kommuneplan forsiden

Vadum

Mål og perspektiver

I Vadum planlægges efter et varieret udbud af boliger, at den lokale handel og service får gode muligheder for at udvikle sig i centerområdet ved Ellehammersvej og at erhvervsudviklingen tilgodeses i det let tilgængelige erhvervsområdet ved Thisted Landevej. Vadum er godt dækket ind med hensyn til skole- og fritidsfaciliteter. I de grønne kiler mod vest og øst er der endvidere mulighed for at etablere fritidsanlæg.

Byudviklings- / Byomdannelsesområder

I hele Aalborg Kommune forventes opført ca. 9.400 nye boliger inden for kommuneplanens 12-års periode, der dækker tidsrummet 2009-2021. Det svarer til knap 800 boliger om året i gennemsnit.

I kommuneplanens hovedstruktur og i boligprognosen er dette boligtal fordelt på kommunens byer. For Vadums vedkommende regner man med opførelse af ca. 90 boliger frem til 2021. Neden for er beskrevet, hvor boligerne tænkes placeret, både på kort sigt (12-års perioden frem til 2021) og på lang sigt (perspektivområde til byudvikling i perioden 2021-2033).

 • Ved Nervøsvej opføres 8 tæt-lave boliger.
 • På Sneumvej, i den nordøstlige del af byen, forventes opført ca. 30 tæt-lave boliger samt ca. 10 parcelhuse, hvoraf de fleste bliver på storparceller.
 •  Langs den sydøstlige del af Ellehammersvej (rammeområde 5.1.D1), forventes nedslidte erhvervsbygninger fjernet og erstattet af service, lettere erhverv og/eller boliger. Skønsmæssigt kan der her opføres 25 - 30 tæt-lave boliger.
 • I området syd for Vadum Kirkevej (rammeområde 5.1.D1) er der plads til ca. 25 - 50 boliger bl.a. afhængig af, om det er åben-lav eller tæt-lav bebyggelse.
 • I forlængelse af E. J. Overbys Vej kan udstykkes ca. 13 parcelhusgrunde (rammeområde 5.1.B3).

Byudviklingen på længere sigt (perspektivområdet, der udbygges efter 2021) forventes at ske i den nordlige del af byen, hvor der skønsmæssigt er plads til op mod 140 boliger. Området skal struktureres og planlægges på en måde som sikrer en fornuftige etapedeling og en sammenhængende grøn struktur, jf. skitsen og beskrivelsen nedenfor.

Området kan for eksempel disponeres, så bebyggelsen placeres på 3 "ø"er i landskabet. Landskabet omkring og mellem ø-erne skal henligge som rekreative arealer, naturområder og grønne strøg, der med stiforbindelser skaber sammenhæng i bydelen og til naboområderne.

 • Den mest bynære ø, som ligger centralt og let tilgængelig for både eksisterende og nye boligkvarterer, tænkes forbeholdt fremtidige (børne)institutioner mv.
 • De øvrige 2 ø-er udlægges til tæt-lav og / eller åben-lav boligbebyggelse. Den sydøstlige ø får vejadgang fra Nervøsvej og forventes anvendt til tæt-lav boligbebyggelse. Her kan opføres ca. 40-60 boliger.
 • Den nordlige ø får vejadgang fra Nørlangvej og kan udstykkes til tæt-lav og / eller åben-lav boligbebyggelse. Her kan opføres i størrelsesordenen 40-80 boliger afhængig af boligtypen.

Den resterende del af området i Vadum Nord er problematisk at spildevandskloakere. Området kan derfor udlægges til skovrejsning, lige som det er tilfældet med arealerne vest for Holtebakkevej og nord for Nørlangvej.

Vadum Nord (perspektivområde). Skitsen viser udviklingsmuligheder på langt sigt.

Kystnærhedszonen - planlægningsmæssig begrundelse for byudvikling

Kystnærhedszonen, der strækker sig fra kysten og 3 km ind i landet, omfatter den sydlige del af Vadum. Inden for kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

I Vadum inddrages et ca. 8 ha stort område inden for kystnærhedszonen. Området ligger syd for Vadum Kirkevej, og skal anvendes til boliger (østlige del af rammeområde 5.1.D1, ca. 4,5 ha), til udvidelse af kirkens udearealer (østligste del af rammeområde 5.1.O2, ca. 0,5 ha) samt til rekreative formål (sydlige del af rammeområde 5.1.R2, ca. 3 ha).

Området er den naturlige afrunding af Vadum mod sydøst - mod de fugtige arealer langs Gammel Å. I Regionplan 2005 og i kommuneplanen er området udpeget som perspektivområde for byudvikling. Bebyggelse i området vil blive tilsvarende naboområdernes, med bygninger i indtil 2 etager og max. højde på 8,50 m. Bebyggelsen vil ikke påvirke kysten visuelt, da den ligger bag Flyvestationens bygninger, anlæg og skovbeplantede arealer.

Byudviklingen i forhold til landbrug og natur

I Vadum inddrages, som nævnt i afsnittet ovenfor, et ca. 8 ha stort område mod sydøst. Området ligger i direkte forlængelse af eksisterende byområde. Området er ikke husdyrtung. Det vurderes derfor, at ændringen ikke er i strid med de landbrugsmæssige interesser. Den del af området, som ligger nærmest Gammel Å (et bælte på 50 m) udlægges til naturområde mv.

Miljø

Flystøj
Den sydligste del af Vadum ligger inden for støjkonsekvensgrænsen fra Aalborg Lufthavn, hvor der ikke må udlægges areal til støjfølsomme formål. Det nye byudviklingsområde syd for Vadum Kirkevej (del af rammeområde 5.1.D1) er afgrænset, så det ligger uden for flystøjzonen.

Trafikstøj
Fra Thisted Landevej er trafikstøjen på et niveau, hvor der skal være en betydelig afstand til nye støjfølsomme anvendelser som fx boliger. Det nye byudviklingsområde syd for Vadum Kirkevej (del af rammeområde 5.1.D1) er afgrænset i en afstand af 100 m fra midten af Thisted Landevej. Såfremt denne afstand ikke er tilstrækkeligt til at dæmpe støjen, kan der suppleres med egentlig støjafskærmning.

Fra Ellehammersvej er trafikstøjen på et niveau, så det kan blive nødvendigt at etablere støjafskærmning eller på anden måde afskærme udendørs opholdsarealer ved ny bebyggelse.

Grundvand
I Vadum Nord, (perspektivområde, jf. ovenfor) er store dele af arealerne indvindingsopland for Vadum Vandværk, der ligger på Ellehammersvej 95 A. Vandindvindingen her er dog under afvikling og vil fremover ske fra vandværket nord for Nørlangvej. Indvindingsoplandet er beskyttet som et område med særlige drikkevandsinteresser. Byudviklingen i Vadum Nord-området vil derfor skulle ske under skærpede restriktioner for byggeri, anlæg samt brug af friarealer.

 • Byudviklingen sker på kort sigt i den østlige del af byen.
 • Byudviklingen på længere sigt forventes at ske mod nord.
Byens struktur

Vadum har inden for det sidste halve århundrede udviklet sig fra en relativ beskeden stationsby til en betydelig bolig- og erhvervsby. Det skyldes nærheden til Flyvestationen og Aalborg Lufthavn, beliggenheden tæt ved Aalborg og den gode tilgængelighed ved Thisted Landevej.

Byudviklingen er hovedsagelig sket mellem de to adgangsveje: Ellehammersvej og Holtebakkevej. De to veje har en klar rollefordeling med Ellehammersvej som bygaden med handel og service og med Holtebakkevej som primær vejadgang til erhvervsområdet, til skole- og idrætsfaciliteter og til de vestlige boligkvarterer.

 • Langs Ellehammersvej-Nervøsvej fastholdes mulighederne for et bredt udbud af handel, service og andre former for bymæssige formål.
Bebyggelsens karakter

I den ældre del af Vadum, i centerområdet ved Ellehammersvej-Nervøsvej, kan stationsbybebyggelsen stadig opleves, selv om der er opført markante nye bygninger, der bryder med den oprindelige byggetradition og gadekarakter. Ved fornyelse og nybyggeri i centerområdet bør der skabes et mere bymæssigt gadebillede med større vægt på de arkitektoniske kvaliteter og med indbydende opholdsarealer i form af torve og pladser.

I erhvervsområdet, som ligger meget synligt ved Thisted Landevej-Holtebakkevej, skal der fortsat være fokus på bebyggelsens og friarealernes visuelle fremtræden, så området forbliver attraktivt for byen.

 • Der bør skabes et mere bymæssigt gadebillede med bl.a. attraktive opholdsarealer i form af torve og pladser.
 • Erhvervsområdet skal udvikles, så det fremstår attraktivt.
Landskabet / De grønne områder

Vestenvinden
Vadum ligger udsat for vestenvinden, med synlig klimatisk påvirkning af beplantningen. Derfor er der udlagt areal til et bredt læbælte med skovkarakter langs vestsiden af Holtebakkevej.

Gammel Å og engarealerne
De lave engarealer strækker sig mellem byen og Gammel Å. I takt med byudviklingen mod øst sikres disse arealer til et sammenhængende rekreativt strøg, hvor der fx kan etableres småskove, stier og fritidsaktiviteter.

Skovrejsning
Omkring den nordlige del af Vadum er der udlagt betydelige arealer til skovrejsning. Målet er først og fremmest at opnå en varig sikring af drikkevandsforsyningen. Men sidegevinsten bliver et mindre barsk klima og nye muligheder for rekreation og aktivt friluftsliv.

 • Der sikres et sammenhængende rekreativt stisystem langs gammel Å.
 • Der er udlagt store arealer til skovrejsning omkring Vadum.

  Der er udlagt store områder til skovrejsning omkring den nordlige bydel.

Trafikken

Vadum skal fortsat udvikles med Ellehammersvej og Holtebakkevej som de bærende adgangsveje. Centerstrækningen på Ellehammersvej er indrettet, så bilisterne motiveres til at køre med særlig lav hastighed.

Fra skole- og idrætsfaciliteter er der stiforbindelser til de omkringliggende boligområder. I den østlige del af byen er der opbygget et stisystem, som binder denne del af byen sammen med bl.a. centeret og områderne langs Gammel Å. I den nordlige del af byen (perspektivområdet) foreslås opbygget et sammenhængende stisystem, der skal udbygges i takt med at området udvikles med nye boligområder mv.

 • I takt med byudviklingen udbygges stinettet også.
Skoler og institutioner / Service / Butikker

Alle funktionerne er centralt og let tilgængeligt placeret i byen.

Vadum Skole ligger ved Søndermarken, og forventes at kunne dække det fremtidige elevbehov.

Fritids- og idrætsfaciliteterne er veludbyggede og omfatter bl.a. boldspilhal, svømmehal og arealer til udendørs aktiviteter.

Børnehaverne Kernehuset på Jørgen Horskærsvej og Idrætsbørnehaven på Robert Svendsens Vej er begge normeret til 60 børn. Behovet for nye børne- og ældreinstitutioner vurderes løbende. Til at dække et eventuelt behov for institutioner i forbindelse med en senere byudviklingen i den nordlige del af Vadum, vil der blive reserveret et centralt placeret område ved Nervøsvej-Ulrik Birchs Vej, jf skitsen.

For ældre mennesker er der mulighed for madudbringning, hjemmehjælp mv. Alle pensionister kan endvidere benytte sig af Ældre- og Aktivitetscenteret Solvang på Søndermarken.

Butikker og service ligger koncentreret i centeret langs Ellehammersvej-Nervøsvej. Herfra er der også busbetjening til bl.a. Aalborg.

 • Der sikres mulighed for en fortsat udbygning af uddannelses-, fritids- og kulturtilbuddene.
Indsatsmuligheder
 • Nyt boligområde syd for Vadum Kirkevej.
   
 • På længere sigt nye bolig- og institutionsområder nord for Nervøsvej (Vadum Nord).

 • Centeret langs Ellehammersvej-Nervøsvej skal kunne udvikles i takt med tidens krav til butik- og service mv. Der skal skabes et mere bymæssigt og attraktivt centerområde, med vægt på arkitektur og indretning af pladser og torve.
   
 • Der skal skabes en mere indbydende adgang til Vadum ved rundkørslen Thisted Landevej-Ellehammers­vej.
   
 • Der sikres mulighed for at fastholde en bred vifte af uddannelses-, fritids- og kulturtilbud.
   
 • Erhvervsområdet skal videreudvikles, så det fremstår attraktivt af hensyn til virksomhederne og den synlige placering ved landevejen.
   
 • Stisystemet skal udbygges i takt med byudviklingen og der skal søges anlagt et sammenhængende rekreativt stinet langs Gammel Å.
   
 • Det afskærmende beplantningsbælte langs Hol­te­bakkevej skal udbygges, så der opnås en læskabende virkning.

 • Skovrejsningen omkring byen skal søges gennemført.
 
23-11-2009