Kommuneplan forsiden

Byudviklingsplan for Vadum

Samlet Kort _1000_ny

Visionen for Vadum er, at byen skal være et godt sted at leve, arbejde og besøge. Vadum har et særligt potentiale som bosætningsby på grund af byens placering tæt på mange arbejdspladser, muligheden for en tryg opvækst for børn i en velfungerende by.

Byen mangler dog nærrekreative attraktive områder, hvorfor der er fokus på at få skabt et attraktivt grønt område langs Gammelå. Byen rummer alle de mest nødvendige servicetilbud indenfor handel, fritid, kultur, skole, børnepasning og ældrepleje.

Byudviklingsplanen skaber mulighed for en mærkbar tilvækst af borgere i Vadum. Dette giver mulighed for øget handel og kan være med til at understøtte/udvikle den offentlige og private service i byen. Byudviklingsplanen skaber en overordnet struktur for udvikling af byens østlige kant, som samtidig skal være med til at opgradere den grønne forbindelse langs Gammelå og skabe mulighed for sammenhængende gåture i området.

Fold ind/ud Identitet og sammenhæng

Vadums identitet hænger tæt sammen med Flyvestation Aalborg og Aalborg Lufthavn, som ligger umiddelbart syd for byen. Byens identitet og attraktivitet ønskes styrket de kommende år ved at have fokus på at udvikle byens centrale indkøbsgade - Ellehammersvej - samt tilføje nye bynære rekreative områder i form af område mod langs Gammelå samt en grøn bykant mod sydvest.

Vadums overordnede strukturer

Byens Identitet _1000_ny
Vadums særlige placering lige nord for Thisted Landevej og Flyvestationen.

 • De særlige kvaliteter ved Vadum og Vester Halne skal bevares og udvikles.
 • Området omkring Ellehammersvej udgør byens primære handelsområde, hvilket i højere grad skal understreges.
 • Byudvikling skal ske med respekt for den eksisterende landskabsstruktur samt indsigt til kirken i Torpet.

Vadum er nok mest kendt som byen nord for Flyvestation Aalborg og Aalborg Lufthavn, hvilke også er de største arbejdspladser i nærheden af byen. Området syd for Thisted Landevej rummer desuden øvelsesområde for millitæret. 

Byens historie er tæt forbundet til 2. verdenskrig, efterkrigstiden og etableringen af flyvepladsen. Vadum by lå oprindeligt, hvor flyvepladsen nu ligger, men denne by blev fjernet i forbindelse med etablering af flyvepladsen i 1940'erne. Den nuværende Vadum by hed oprindeligt Øster Halne.

Der har været station i byen fra 1897 til 1969. Stationens etablering betød en tilvækst i indbyggertal, som siden stagnede. Den gamle stationsbygning findes ikke mere, og i det hele taget er det svært i dag at erkende, at byen har haft en station. Der var også et trinbræt ved Vadum Kirke og ved Nørlang mod nordvest. I forbindelse med velstandsstigningen skete der igen stigning i byens indbyggertal, fordi der var stor efterspørgsel på parcelhusbebyggelse. Fra 1980'erne og fremefter er der bygget en del tæt/lav boligbebyggelse i den nordøstlige del af byen. Der er de senere år sket en vækst i boligbebyggelsen i den nordlige del af byen samt som huludfyldning i den sydøstlige del (ved Rema 1000).

Identitet _Historiske Kort _1000
Byens udvikling set på historiske kort. Tidligere hed området omkring Vadum Øster Halne.

Vadum har over en årrække udviklet sig fra en lille stationsby til en bosætningsby med parcelhusområder, tæt/lav boligbebyggelse og også enkelte byggerier med etagebebyggelse. Vest for byen ligger Vester Halne, som en mindre landsby, som ligger på kanten mellem to niveauer i landskabet. 

Vadums udviklingstakt de senere år har ikke været lige så høj som flere andre af kommunens oplandsbyer med vækstpotentiale. En af grundene til dette er muligvis, at byen mangler større attraktive rekreative områder i umiddelbar nærhed af byen. Mange borgere foretrækker, at der er attraktive rekreative områder i nærheden af bopælen. 

Byens Placering _1000
Byens placering nord for Limfjorden. Tætheden til Aalborg gør byen til en attraktiv bosætningsmulighed.

Byens beliggenhed gør, at den er attraktiv at flytte til. Der er ikke langt til Aalborg/Nørresundbys mange arbejdspladser og servicefunktioner. Men også beliggenheden tæt på Aabybro og Brønderslev kan have en indvirkning på byens tiltrækningsevne samt evnen til at fastholde indbyggere. Desuden har byen i sig selv de mest nødvendige dagligdags funktioner, som kan få et hverdagsliv til at fungere for de fleste aldergrupper.

Vadum ligger i et landskab, som engang har været havbund. Derfor er området også temmelig fladt. Der er dog hævninger i havbunden, som vist på kort. Der er derfor ikke umiddelbart væsentlige udsigtskvaliteter, som skal varetages i Vadum. Der er dog indsigtskile til kirken i Torpet, som skal overvejes i forbindelse med byudvikling.

Det er ikke nødvendigvis landskabet, der giver Vadum karakter og gør den attraktiv. Det er heller ikke beliggenheden tæt på store rekreative arealer. Men byen kan noget alligevel og kan på sigt udvikles i en retning, så der bliver større fokus på udvikling af nærrekreative områder.  

 

 
Fold ind/ud Det gode hverdagsliv

Hverdagsliv og bykvalitet hænger tæt sammen. Vadum rummer en del af de byfunktioner, der er med til at skabe et godt hverdagsliv for byens og oplandets borgere. Et godt hverdagsliv kræver medborgerskab og lokale løsninger. Det gode hverdagsliv skabes ikke kun for borgerne, men i særdeleshed også af borgerne. Byen har tradition for et aktivt fritidsliv, som dog i disse år lider lidt under at tilslutningen svigter. For at give byens fritidsliv nyt liv vil det hjælpe at kunne fastholde og tiltrække børnefamilier til byen.

Styrke og udvikle Vadums funktioner

Hverdagsliv NY_1000 (1)
Vadums mødesteder koncentreres primært i centerområdet ved Ellehammersvej og ved skolen/hallen, hvor også Vadum Bypark ligger. Grønne områder udgør også vigtige mødesteder. Disse behandles nærmere under afsnittet "Grønne og rekreative kvaliteter".

 • Dagligvare- og udvalgsvarehandlen skal udvikles indenfor centerområdet.
 • Hovedgaden for handel (Ellehammersvej) skal gives et mere grønt udtryk, og de mulige pladsdannelser der er langs vejen bør forbedres og gøres mere indbydende. Det gælder primært parkeringsområder foran dagligvarehandel.
 • Byens idræts-, fritids- og skoleområde i den vestlige del af byen skal løbende styrkes og videreudvikles.
 • Området langs Gammelå skal på sigt blive et bynært rekreativt grønt område med mulighed for at indrette lommer med forskellige aktiviteter for byens borgere.
 • Multifunktionelle byrum skal medvirke til at skabe nye mødesteder.
 • Byens servicefunktioner og foreningsliv skal understøttes ved at give mulighed for ny byudvikling.

Fælles for alle er, at vi er knyttet til den by vi bor i, som derfor er en vigtig ramme om vores liv. Byens kvalitet har betydning for, hvordan hverdagslivet opfattes blandt byens borgere. En del af bykvaliteten udgøres af de servicefunktioner der findes i byen.

Gode mødesteder i byen er med til sikre byens sammenhængskraft. Vadums fysiske rum danner rammen for det levede liv og har indflydelse på byens sociale sammenhænge. 

Vadum er kendetegnet ved, at det ofte er ved byens handelsmuligheder, ved skolen/hallen og ved Vadum Bypark, at mennesker mødes. Der skal derfor være fokus på, at især disse områder i byen skal forbedres. 

Det er vigtigt at understøtte den koncentration af butikker, der allerede findes i byen for at opretholde og udvikle et attraktivt by- og handelsmiljø, hvor dagligvarehandel, i tæt sammenhæng med eventuel ny udvalgsvarehandel, giver en god synergieffekt. De butikker, der placeres i byen, skal være beliggende indenfor centerområdet eller i området til pladskrævende varegrupper, som er beliggende i erhvervsområdet i den sydvestlige del af byen.

Vadums borgere har gennem årene haft, og har fortsat, et stort engagement i at skabe gode idræts- og fritidsmuligheder for byen. Det er fortsat et mål at udvikle området ved skolen/hallen/byparken til et attraktivt samlingssted i byen. Området kan suppleres med andre fritidsaktiviteter, så det fortsat kan fungere som et levende område i byen. Der er i forbindelse med denne byudviklingsplan givet mulighed for at udvikle et spændende nyt legeområde til de yngste børn. For at understøtte de akiviteter, der i forvejen findes i byparken placeres en legeplads til de yngste børn i dette område.

Hverdagsliv _legeplads
Den nye legeplads i Vadum Bypark er etableret i 2020  i et område, hvor der i forvejen er parkour-område og bålhytte.

Samtidig er der givet midler til forbedring af et område ved skolen, som skal fungere som et samlingssted for de større børn - både i skoletiden og i fritiden.

Hverdagsliv _større _børn _1000
Skitsetegning af området ved skolen, hvor de større børn i Vadum og omegn får mulighed for at mødes. Eleverne har selv været med til at udvikle området.

Der skal desuden i de kommende år være fokus på at skabe et nyt rekreativt område langs Gammelå. Det er målet, at dette område kan være til gavn for hele byen og give bedre mulighed for nærrekreative oplevelser samtidig med, at området kan indrettes med mindre "lommer" til forskellige aktiviterer eller ophold. F.eks. kan der indrettes små kroge med siddemulighed eller mindre legepladser mv. ligesom, der skal skabes flere passager over åen.

I det hele taget er det en god idé, at have fokus på at skabe multifunktionelle byrum, så der bliver mulighed for, at mennesker kan mødes på tværs af alder og arbejdsrelationer. Mulighederne for at være fysisk aktiv i byens rum og rekreative områder skal løbende forbedres.

Gode forbindelser mellem nærtliggende byers idræts- og fritidsfaciliteter og andre servicefunktioner vil danne basis for synergi-effekt mellem byerne.

 
Fold ind/ud Udvikling og omdannelse

Byudviklingen skal foregå langs byens østlige kant. Dette skal ske under hensyntagen til landskab, rekreative områder, forbindelser, klimatilpasning og de boliger der i forvejen måtte findes i området. Centerområdet kan udvikles under hensyntagen til omkringliggende bebyggelse. Eksisterende erhvervsområde kan udbygges på de arealer, der ikke er udnyttet endnu.

Udbygningsprincipper

Udviklingskort Med Center _bolig _erhverv _1000_ny
Kortet viser de områder, der de kommende år kan udvikles med boliger og erhverv. Desuden kan der i centerområdet ske en byfortætning med respekt for konteksten. Med hvide pile er vist de udviklingsretninger byen forventes at udvikle sig i på længere sigt.

 • Den primære byudvikling med boliger skal ske langs byens østlige kant.
 • Den allerede igangsatte byudvikling kan færdiggøres.
 • Byen skal kunne rumme blandede boligtyper, ejerforhold og funktioner.
 • Der skal eksperimenteres med ny boligbebyggelse, som er mindre arealkrævende end parcelhuse – evt. med flere fællesfaciliteter.
 • Blandede boligtyper for at opnå en blandet befolkningssammensætning.
 • Der skal være det rette boligudbud til byens fremtidige befolkningssammensætning.
 • Nye boligområder skal indeholde attraktive fælles opholdsarealer, som kvantitativt lever op til kommuneplanens retningslinjer. 

Gode boliger spiller en vigtig rolle for det levede liv, og energirigtige boliger er en central del af et bæredygtigt samfund.

Der er bygget knap 80 nye boliger i Vadum de seneste 12 år. Det forventes, at de områder der pt. er ved at blive udbygget mod nord og ved Rema 1000 inden for kort tid vil være fuldt udbygget. Udover disse områder udlægges derfor areal til ca. 165 nye boliger i byen. Det gøres fordi det forventes, at boligudbygningen vil puste nyt liv i byens foreningsliv og servicefunktioner samt for samtidig at give bedre forudsætninger for et nyt rekreativt område langs Gammelå.

Der er brug for både at bygge boliger til de mange seniorer, der måtte ønske at flytte fra deres parcelhus til noget mindre, men også skabe mulighed for nye områder med boliger til børnefamilier. De områder der er mest centralt placeret og tæt på byens handelsliv, samt kollektiv trafik, bør primært bebygges med boliger til seniorer. Samtidig skal der dog også være opmærksomhed på ikke at skabe en meget opdelt by. Boligtyperne må gerne blandes for at skabe en bedre fordeling af befolkningsgrupperne.

Ved at øge boligudbuddet med boliger til seniorer dannes basis for et generationsskifte i de parcelhusområder, der idag beboes af 60+ generationen, og som måske har lyst til en nemmere og mindre bolig. Men Vadum skal også kunne tiltrække nye børnefamilier og enlige, der sætter pris på et byliv i mindre skala. Borgere med forskellige sociale, kulturelle og økonomiske baggrunde, der lever side om side, gør byen mere mangfoldig og socialt bæredygtig.

Befolkningstallet i Vadum forventes at stige med ca. 20-30 personer pr. år, hvilket betyder, at der skal være mulighed for en fortsat udbygning af byen. Men boligbehovet har ændret sig, så flere efterspørger mindre boliger.


Byudviklingen langs byens østlige kant

Byudvikling Øst _1000
Gradvis udvikling af området langs byens østlige kant skal skabe mulighed for nye boligområder i Vadum. Området ses her fra øst.

 • Målet er at få skabt et nyt rekreativt område langs Gammelå.
 • Der kan ske en løbende udvikling af den østlige bykant i Vadum i overensstemmelse med den på kortet viste struktur.
 • Terrænet stiger svagt fra syd mod nord. Det kan være nødvendigt med regulering af terræn for at kunne aflede regnvand, men også for at undgå fremtidige udfordringer med stigende grundvandsstand og kraftig nedbør.
 • Der skal skabes en naturlig overgang mellem den nye bebyggelse og det rekreative område langs Gammelå.

Hovedstrukturen i området øst for Vadum er, at området langs åen skal forbedres som et grønt rekreativt naturområde. Boligbebyggelse kan etableres langs det rekreative område og etableres som afrunding af byens eksisterende østlige kant. Den nye bebyggelse skal kobles sammen med det rekreative område via nye stiforbindelser, og inden for de nye boligområder skal sikres en landskabeligt harmonisk, flydende og grøn overgang til det rekreative område.

Inden de nye boligområder langs det rekreative område kan bebygges, skal der udarbejdes en eller flere lokalplaner, som mere detaljeret regulerer, hvordan området kan udbygges.

Udviklingen af de udpegede områder til boligbebyggelse skal ved detailplanlægningen tage hensyn til landskabets form, muligheder for attraktive rekreative områder, sammenhængende stiforbindelser og klimatilpasning.

Bæredygtig _bebyggelse
Illustration af mulig fremtidig bebyggelsesform fra City in between.
Der bør eksperimenteres med boformer, der er mindre arealkrævende end parcelhusbebyggelse, men som samtidig kan opfylde mange af de fordele, der efterspørges ved parcelhusbyggeri. Eventuelt kombineret med flere fælles faciliteter, som kan være med til at øge fællesskabsfølelsen i området.


Erhvervsudvikling

Byudvikling Erhverv _1000+
Erhvervsområdet i Vadum er placeret tæt på Thisted Landevej.
 • Erhvervsområdet nord for Thisted Landevej kan videreudvikles og udbygges under hensyntagen til miljøkrav, terræn og klimaforhold.
 • Ikke generende erhverv kan indpasses langs Ellehammersvej i områder udpeget til blandet bolig og erhverv samt centerformål.

Byens største arbejdsplads er Flyvestation Aalborg. Af industrier i byen findes bl.a. Color Print og Castus.

De ledige arealer i erhvervsområdet er infrastrukturmæssigt velbeliggende med let adgang til Thisted Landevej.

Samtidig er der også mulighed for at integrere mindre erhvervsvirksomheder langs Ellehammersvej (rammeområde 5.1.D1 og 5.1.C1) f.eks. i form af private servicevirksomheder, kontor og handel. Placeringen af denne type virksomheder i bymidten er med til at skabe byliv. Mange virksomheder ønsker at være en del af byens liv, og miljømæssigt kan en lang række virksomheder i dag fint indpasses i bymiljøet. Det kan endda være med til at give nyt liv til byen og optimere udnyttelsen af eksisterende infrastruktur, forsyningsanlæg og servicetilbud.

 
Fold ind/ud Grønne og rekreative kvaliteter

Vadum mangler nærrekreative områder, og målet er, at området langs Gammelå skal kunne tilbyde byens borgere rekreative oplevelser i et område, som skal have en høj grad af naturpræg. Rundt om Vadum er udpeget områder til skovrejsning, som også skal forbedre borgernes muligheder for naturoplevelser tæt på byen. 

Kvaliteten af det rekreative område langs Gammelå kan forhøjes ved, at åens længde- og tværprofil ændres. Håndtering af regnvand skal indarbejdes, så det kan bidrage positivt til det rekreative områdes hovedformål, som rekreativt og natur-understøttende landskabsrum.

Grøn struktur i og omkring Vadum

Grønne Kvaliteter _1000_ny
Kortet viser den grønne struktur for Vadum. Det rekreative område langs Gammelå bliver de kommende år strukturgivende for byens udvikling mod øst.


 • Der skal skabes sammenhængende korridorer for flora og fauna, som samtidig kan give borgerne mulighed for at bevæge sig mellem de grønne områder i et sammenhængende stinet.
 • Der ønskes et nyt rekreativt område langs Gammelå samtidig med, at Gammelå's længde- og tværprofil skal ændres.
 • Der skal skabes gode forbindelser på tværs af og langs med Gammelå.
 • Det rekreative område langs åen skal være med til gøre de nye boligområder mod øst attraktive.
 • De eksisterende grønne områder i den vestlige del af Vadum bestående af området langs Rullebanen, byparken og idrætsarealer skal opretholdes og løbende forbedres. Den vestlige grønne bykant skal forlænges mod syd langs Rullebanen.
 • Vadum mangler nærrekreative områder, og skov vil kunne bidrage med en større variation i udbuddet af rekreative oplevelser i det åbne og flade landskab omkring byen. Blandt andet derfor er udpeget udpeget skovrejsningsområder omkring byen. 
 • Den biologiske mangfoldighed i de grønne områder skal løbende styrkes.

Den vilde naturs mangfoldighed er trængt. En lang række vilde planter og dyr, der tidligere var almindelige, er i dag i stærk tilbagegang. Derfor vil det give mening målrettet og kreativt at give mere plads til det vilde dyre- og planteliv.

De rekreative områder omkring byen skal give borgerne i Vadum et fundament for et alsidigt og aktivt fritidsliv og dermed et sundere liv. Grønne områder kan bruges til fysiske aktiviteter for borgerne, og kan medvirke til at forebygge stress.

Vadum ligger i et fladt landskab med enkelte forhøjninger. Landskabet indbyder ikke til de store udsigtskvaliteter, men indeholder i stedet andre muligheder, som bør understreges kraftigere. Landskabet mod syd er mere eller mindre utilgængeligt pga. flyvestation og øvelsesområde, men hvis man vil bevæge sig lidt længere og har mod på at passere Thisted Landevej, er der mulighed for at komme ned til Limfjorden ad eksisterende mindre veje.

Det rekreative område langs byens østlige kant skal i videst muligt omfang have naturpræg og indeholde mindre "lommer" til aktivitet og ophold. Der er desuden mulighed for at håndtere regnvand i området. Af hensyn til flysikkerhed skal regnvandsbassiner med synligt vandspejl maksimalt have et overfladeareal på 300 kvm. Åens længdeprofil skal ændres, så der kommer flere slyngninger, og tværprofil skal ændres, så brinke bliver fladere. Åen får derved også mulighed for at skabe naturlige småslyngninger undervejs fra nord mod syd.

Det forventes, at klimaet ændres, hvilket vil betyde havvandsstigning, forhøjelse af grundvandsspejl, mere vand i vandløb og øget nedbør. Der er derfor behov for, i højere grad end tidligere, at håndtere regnvand lokalt, så oversvømmelser uhensigtsmæssige steder undgås. Håndtering af regnvand handler primært om forsinkelse og nedsivning af regnvand. Det er ønsket, at forsinkelses- og nedsivningsbassiner samtidig kan indgå som et rekreativt element i området langs åen. Det rekreative område langs åen skal realiseres i forbindelse med de nye byudviklingsområder. 

Åen _1000
Gammelå's længdeprofil er præget af, at åen for mange år siden er blevet udrettet. I dag vil flere slyngning samt en ændret tværprofil kunne gøre området langs åen mere attraktivt.
Det rekreative område langs Gammelå skal gøre det muligt for byens borgere at bevæge sig rundt i naturprægede omgivelser langs hele byens østlige side. Samtidig skal det rekrative område indeholde flere øst/vest-gående passager, som gør det muligt at bevæge sig ud i det åbne land mod øst.

I den vestlige del af byen ved skolen, svømmehallen, hallen og byparken kan der placeres forskellige udendørs fritidsaktiviteter som boldbaner, udendørs fitnessredskaber, basket- og volleybaner samt legeområder. Altsammen aktiviteter som skal være med til at gøre området attraktivt for alle aldersgrupper i byen. Området langs Rullebanen har mere præg af skov og læbælter.

Det har vist sig, at ture i skoven er den friluftsaktivitet, som flest borgere udøver. Samtidig bidrager skove til biodiversitet, medvirker til reduktion af CO2-indhold i luften og udleder ikke kvælstof til atmosfæren. For at skabe flere skovområder i nærheden af Vadum er udlagt der områder til skovrejsning rundt om byens 3 sider.

Banestien _1000
Vadum Banesti er en vigtig rekreativ rute for byens borgere.

 

Vadum Banesti, som løber gennem byen i den nordlige del, udgør en attraktiv rekreativ stiforbindelse og kan bruges til både daglige ture med hunden, men også i forbindelse med den lidt længere weekendtur.

 
Fold ind/ud Mobilitet

Forbindelser mellem bolig, fritidstilbud, rekreative arealer, uddannelsestilbud, indkøbsmuligheder og arbejdspladser skal placeres, så gang og cykel foretrækkes på de korte distancer. Der skal være nem tilgang til offentlig transport.

Bæredygtig mobilitet

Mobilitet _1000 (2)

 • Det sammenhængende stinet mellem boligområder, handelsområder, skole-, fritidsområder og rekreative arealer skal sikres og udvikles i forbindelse med ny byudvikling.
  Der skal være gode og synlige forbindelser mellem den eksisterende by og det rekreative område ved Gammelå samt langs med Gammelå.
 • Der skal være bynære rekreative områder, som appellerer til gå-, løbe-, cykel- og rideture.
 • Den kollektive trafik skal placeres, så flest i byen har så kort afstand til bussen som muligt under hensyntagen til byens infrastruktur.
 • Gode forbindelser til busholdepladser samt en attraktiv indretning af disse, skal gøre det mere attraktivt at vælge kollektiv trafik. Det skal være nemt at cykle eller gå til bussen og handelsområder.
 • Der skal langs Rullebanen etableres en cykel-/gangsti, hvilket giver bedre mulighed for at bevæge sig i nord-/sydgående retning i den vestlige del af byen.
 • I forbindelse med byudvikling mod øst skal Vadum Kirkevej gentænkes med stiforbindelse/fortov og muligvis hastighedsdæmpende tiltag.

En kombination af de rekreative områders størrelse og kvalitet, afstanden til områderne, borgernes mobilitet og områdets tilgængelighed er afgørende for, om borgerne bruger de rekreative områder. Jo større afstand des mindre benyttes områderne. Samtidig vil man typisk gerne gå længere for at komme til et stort rekreativt område af høj kvalitet. Hammer Bakker er eksempelvis et så stort og unikt landskab i Aalborg Kommune, at det også tiltrækker besøgende fra Vadum.

Åen _ved Vadum Kirkevej (1)
Stiforbindelse langs hele Gammelå skal forbedre mulighederne for at opleve åen og det rekreative område langs med denne. Stien skal ikke nødvendigvis konsekvent forløbe langs å-bredden, men skal gerne forløbe indenfor det rekreative område langs åen. Dette giver mulighed for en større variation af oplevelser, når man færdes på stien.

Udbygningen af byen med boliger vil stille krav om flere vej- og stiforbindelser. De rekreative stiforbindelser skal være med til at binde byen sammen med nye rekreative områder og det åbne land. Der er planer om en ny rekreativ stiforbindelse langs Gammelå, som skal kobles op på Vadum Banesti og de kommende boligområder langs byens østlige kant.

Fra Vadum skal der fortsat være gode muligheder for at komme hurtigt til Aalborg eller nærtliggende større byer med offentlig transport, på cykel eller i bil.

En god offentlig transport til og fra Vadum skal fastholdes. Den største del af pendlingen går fra Vadum til Aalborg-området. Der er en del studerende, der pendler til Aalborg og ikke mindst mange borgere, der pendler til arbejdspladser i Aalborg-området.

Vadum har den gode egenskab, at den ikke er større end, at alle steder i byen ligger indenfor en overskuelig afstand og samtidig er byens landskab ret fladt. Dette giver gode forudsætninger for at øge brug af cykel eller gang til dagligdags ærinder.

Både internt i byen og som indfaldsveje udgør Ellehammersvej og Rullebanen fortsat de overordnede trafikveje. Thisted Landevej syd for byen og Nørlangvej nord for byen udgør væsentlige indfaldsveje. Disse overordnede veje bliver suppleret af en række fordelingsveje og interne boligveje.

Rullebanen 2_1000 (1)
Vadum Kirkevej set mod øst, hvor byskilt indikerer, at byen stopper, men hvor der langs vejen findes bebyggelse. Byen udvides i denne retning og det giver mulighed for at rette op på udfordringer med hurtigkørende trafik på denne lige vejstrækning.

Langs Ellehammersvej er der for nyligt etableret indsnævringer med beplantning for at give vejen et grønnere udtryk og samtidig sænke hastigheden.

Ellehammersvej (1)
Ellehammersvej hvor der langs vejen etableres indsnævringer med vejtræer. Både med det formål at sænke hastigheden og forbedre trafiksikkerheden, men også for at give et grønt indtryk langs vejen.

Mange borgere har efterspurgt en stiforbindelse langs Rullebanen, fordi vejen føles meget utryg at færdes på pga lastbiler og billister, der færdes med høj hastighed. Vejen er lang og lige og opfordrer dermed til høj fart. Samtidig er det ikke oplagt at etablere trafikdæmpende foranstaltninger. Der er i 2020 etableret en kombineret cykel-/gangsti langs del af Rullebanen.

Rullebanen 1_1000
Rullebanen set mod nord fra hjørnet af Nervøsvej. I højre side etableres cykel-/gangsti op til Vadum Banesti. Længst væk ses høje træer, som markerer indgangen til Vadum på dette sted.

Vadum har i hovedtræk et område til butiksformål samt et område til skole, hal og fritidsaktiviteter. For at byen skal fungere er det vigtigt, at den trafikale adgang til disse områder er forholdsvis uproblematisk, både hvad angår bus-, cykel- og biltrafik samt for gående.

 
18-01-2021