Kommuneplan forsiden

5.1.B2 Ulrik Birchs Vej m.fl.

Mål

Områdets hovedanvendelse er boliger. Rammeområdet er fuldt udbygget, og i løbet af 1990'erne er der bygget tæt-lav boligbebyggelse i en stor del af den vestlige del af rammeområdet (Ulrik Birchs Vej).

Det nordligste område (anlagt som fælles opholdsareal til de tæt-lave boliger på Ulrik Birchs Vej) må ikke bebygges, da arealet ligger inden for kildepladszonen til Vadum Vandværk.

Anvendelse

Hovedanvendelsen er boligformål. Samtidig kan der placeres mindre miljøvenlige erhvervsvirksomheder eller lignende i området. De alternative anvendelser forudsætter dog, at de miljømæssige gener for områdets boliger er minimale.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv. - samt ikke mindst, at berørte parter høres.

Trafik - Veje og stier

Langs Ellehammersvej og Nervøsvej skal der så vidt muligt opretholdes eller plantes nye allétræer. Dette skal gøres for give disse gennemgående vejstrækninger en særlig markering og samtidig bringe mere grønt ind i bybilledet.

Stiforbindelsen "Vadum Banesti" løber gennem rammeområdets sydlige del. Ved Nervøsvej og ved krydsningen af Ellehammersvej flyder stiforbindelsen ud, og det er svært at orientere sig om stiens forløb. Dette bør forbedres i forbindelse med byudviklingsprojekter.

18-01-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Grundvandsbeskyttelse

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt-lav/etage.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,5 m.

Fælles udendørs opholdsarealer: Se retningslinje 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.

Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist  i princippet på illustrationsplanen og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.