Kommuneplan forsiden

5.1.O1 Skole og idrætsanlæg

Mål

Områdets primære brug er skole- og idrætsformål med mulighed for at indplacere andre funktioner af almennyttig karakter.

Forarealer, opholdsarealer, P-pladser mv. skal fremstå grønne. Idrætsbanerne skal afskærmes af beplantningsbælter.

Trafik - Veje og stier

Langs Rullebanen og Vester Halne Vej skal der så vidt muligt opretholdes eller plantes allétræer.

18-01-2021
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Etager: Max. 3.

Højde: Max. 11 m.

Idrætshaller o.l. dog max. 15 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplanen og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.