Kommuneplan forsiden

5.1.B3 Den østlige del af Vadum

Mål

Området omfatter Vadums østlige kvarterer. I forbindelse med lokalplanlægning skal det vurderes, hvordan den nye bebyggelse påvirker indsigten til Vadum Kirke.

Anvendelse

Hovedanvendelsen er boligformål. Der vil også kunne placeres mindre miljøvenlige erhvervsvirksomheder eller lignende i området. De alternative anvendelser forudsætter dog, at de miljømæssige gener for områdets boliger er minimale.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv. - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områder med ny bebyggelse skal landskabsmæssigt spille godt sammen med det rekreative område langs Gammelå.

Trafik - Veje og stier

I forbindelse med udvikling af området umiddelbart syd for Vadum Banesti skal det vurderes, om der kan skabes en fremtidig vejadgang for området umiddelbart nord for Vadum Banesti.

Stiforbindelsen "Vadum Banesti" løber gennem området og skal fortsat fungere som en vigtig stiforbindelse med rekreativ potentiale. Ved Nervøsvej og ved krydsningen af Ellehammersvej flyder stiforbindelsen ud, og det er svært at orientere sig om stiens forløb. Dette bør forbedres i forbindelse med byudviklingsprojekter.

Fra de nye boligområder skal der være gode forbindelse til det rekreative område langs Gammelå.

Teknisk forsyning

For at sikre tilfredsstillende kloakering samt klimasikring, kan det blive nødvendigt at terrænregulere i området.

18-01-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg 

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt-lav og etage.
Max. 40 for øvrig bebyggelse.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,5 m.

Fælles udendørs opholdsarealer: Se retningslinje 6.1.2

 

Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist  i princippet på illustrationsplanen og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone skal overføres til byzone.