Kommuneplan forsiden

5.1.D1 Ellehammersvej syd

Mål

Rammeområdet omfatter den sydlige del af Ellehammersvej samt del af område op mod Thisted Landevej. I området kan forskellige funktioner placeres, såsom mindre erhvervsvirksomheder og servicefunktioner, som ikke kan indpasses i centerområder 5.1.C1.

Der lægges vægt på at bebyggelsens fremtoning, samt indretning af udearealerne, medvirker til at gøre området til et indbydende og attraktivt omdrejningspunkt for byen. Der kan hentes inspiration i vejledningen Brug byen.

Langs Ellehammersvej skal der opretholdes eller plantes nye allétræer. Dette skal gøres for at give denne gennemgående vejstrækning en særlig markering, forbedre trafiksikkerheden og samtidig bringe mere grønt ind i bybilledet.

Anvendelse

Forskellige publikumsrettede funktioner skal i så stor udstrækning som muligt have facade mod Ellehammersvej, for at understøtte vejens funktion som langstrakt centrum i byen.

18-01-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Restaurant o.l.*
Hotel o.l. (max. 150 værelser)*
Klinikker mv.*
Kontorer*
Service*
Benzinsalg***
Trykkerier
Kulturelle formål*
Fritidsanlæg
Undervisning*
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.*

* Kun med facade mod Ellehammersvej.

Bruttoetageareal ved enkeltstående butikker: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik

Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5

¤¤ Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6

¤¤¤ Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt/lav.
Max. 50 for etage og øvrig bebyggelse.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,5 m og max. 9,5 m for etage.

Fælles udendørs opholdsarealer: Se retningslinje 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.

Flystøj, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplanen og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.