Kommuneplan forsiden

5.1.O2 Kirke

Mål

Områdets primære brug er til kirkeformål og tilhørende aktiviteter.

Forarealer, opholdsarealer, P-pladser mv. skal fremstå grønne. Udendørs aktivitetsarealer skal skærmes med beplantning.

Trafik - Veje og stier

Langs Ellehammersvej og Vadum Kirkevej skal der så vidt muligt opretholdes eller plantes allétræer.

18-01-2021
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 11 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplanen og i retningslinje 11.2.6.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.