Kommuneplan forsiden

5.1.B6 Vadum Kirkevej

Mål

Målet er at skabe rammerne for en udbygning af byen, så der kan skabes et attraktivt boligområde.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger. Alternative anvendelser forudsætter, at den miljømæssige gene for de omkringliggende boliger er minimal.

Byggemuligheder

Området skal udbygges med respekt for den eksisterende bebyggelse i området.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den nye bebyggelse danner en ny bykant mod sydøst, og derfor vil overgangen mellem by og land være et oplagt emne i forbindelse med kommende lokalplanlægning. Området vil mod vest støde op til det rekreative område langs åen. Udformning af overgang mellem bebygget område og rekreativt område vil blive reguleret i forbindelsem med den kommende lokalplan.

 

Trafik - Veje og stier

Gennem området løber dels Vadum Kirkevej og Torpet Kærvej. Vadum Kirkevej er udpeget som en rekreativ forbindelse. Det er vigtigt at skabe gode stiforbindelser mellem rammeområdet og det nye rekreative område langs åen samt videre til resten af byen mod vest.

Langs Vadum Kirkevej skal der så vidt muligt opretholdes eller plantes allétræer.

18-01-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt-lav og etage
Max. 40 for øvrig bebyggelse.

Etager: Max. 2

Højde: Max. 8,5 m

Fælles udendørs opholdsarealer: Se retningslinje 6.1.2.  

 

Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra biltrafik og fly, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.

Der skal ske en regulering af, hvordan overgangen mellem by og land/det rekreative område skal udformes i forbindelse med kommende lokalplanlægning.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist  i princippet på illustrationsplanen og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone skal overføres til byzone.