Kommuneplan forsiden

5.1.B5 Kaj Birksteds Vej

Mål

Målet er at skabe rammerne for en fortsat udbygning med attraktive boliger.

Der lægges vægt på visuel og rekreativ sammenhæng mellem landskabet og den bagvedliggende by.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger. Alternative anvendelser forudsætter, at den miljømæssige gene for de omkringliggende boliger er minimal.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den nye bebyggelse danner en ny bykant mod nord. Den nye bykant skal afsluttes med en overgang af beplantning, så der dannes en grøn forbindelse mellem det byggede og åbne land.

Trafik - Veje og stier

Stiforbindelsen "Vadum Banesti" løber gennem området og skal fortsat fungere som en vigtig stiforbindelse med rekreativ potentiale. Ved Nervøsvej og ved krydsningen af Ellehammersvej flyder stiforbindelsen ud, og det er svært at orientere sig om stiens forløb. Dette bør forbedres i forbindelse med byudviklingsprojekter.

18-01-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 tæt-lav.
Max. 60 for etage.
Max. 40 for øvrig bebyggelse.

Etager: Max. 2

Højde: Max. 8,5 m

Fælles udendørs opholdsarealer: Se retningslinje 6.1.2.  

 

Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Afskærmende beplantningsbælte mod åben land.

Ingen udendørs oplag
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist  i princippet på illustrationsplanen og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.