Kommuneplan forsiden

5.1.B1 Søndermarken m.fl.

Mål

Området omfatter Vadums centrale boligkvarterer med hovedsagelig parcelhusbebyggelse. Målet er at fastholde den åbne og grønne haveby-karakter, hvorfor der ikke kan forventes tilladelse til at indplacere dobbelthuse eller tæt-lav/etage boligbebyggelse i området.

Anvendelse

Hovedanvendelsen er boligformål. Samtidig kan der placeres mindre miljøvenlige erhvervsvirksomheder eller lignende i området. De alternative anvendelser forudsætter dog, at de miljømæssige gener for områdets boliger er minimale.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv. - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Trafik - Veje og stier

Langs Nervøsvej, Pallisdam, Søndermarken og Vester Halne Vej skal der så vidt muligt opretholdes eller plantes nye allétræer. Dette skal gøres for at give disse gennemgående vejstrækninger en særlig markering og samtidig bringe mere grønt ind i bybilledet.

Stiforbindelsen "Vadum Banesti" løber gennem rammeområdets nordlige del. Ved krydsningen af Ellehammersvej flyder stiforbindelsen ud, og det er svært at orientere sig om stiens forløb. Dette bør forbedres i forbindelse med byudviklingsprojekter.

18-01-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for øvrig bebyggelse.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,5 m.

Fælles udendørs opholdsarealer: Se retningslinje 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se  retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplanen og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.