Kommuneplan forsiden

5.1.C1 Ellehammersvej nord

Mål

Rammeområdet omfatter den centrale del af byen, hvor forskellige servicefunktioner kan placeres, såsom dagligvarebutikker.

Der lægges vægt på at bebyggelsens fremtoning, samt indretning af udearealerne, medvirker til at gøre området til et indbydende og attraktivt omdrejningspunkt for byen. Der kan hentes inspiration i vejledningen Brug byen.

Langs Ellehammersvej og Nervøsvej skal der opretholdes eller plantes nye allétræer. Dette skal gøres for at give disse gennemgående vejstrækninger en særlig markering, forbedre trafiksikkerheden og samtidig bringe mere grønt ind i bybilledet.

Anvendelse

Butikker må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte, som er sammenfaldende med afgrænsningen af denne kommuneplanramme.

Derudover er der mulighed for en bred palette af anvendelser i området, sålænge det miljømæssigt kan indpasses.

Arkitektur - Byrum og landskab

Spar _51C1_1000
Hvor butikker er trukket tilbage fra Ellehammersvej er der opstået små pladsdannelser, som typisk anvendes til parkering. Pladserne kunne indrettes mere indbydende, med et mere bymæssigt udtryk.

Genbrug _51C1_1000 (1)
Efter Rema1000 er flyttet til den sydlige del af byen er der opstået et "forladt" udtryk mellem Rema1000's tidligere bygning og byens store genbrugsbutik. Området kunne med fordel få et løft. Vadum Banesti løber henover området, og denne stiforbindelse bør tydeliggøres.

Den bymæssige fortætning omkring Ellehammersvej mellem Mejerivej og Vadum Banesti, hvor bygningerne er placeret i vejskel, er meget markant og ønskes fastholdt.

Nybyggeri samt om- og tilbygninger skal tilpasses den oprindelige bebyggelsestradition kendetegnet ved velproportionerede små og mellemstore huse.

Trafik - Veje og stier

Trafiksikkerheden på Ellehammersvej er i 2019-2020 søgt forbedret ved at etablere indsnævringer med beplantning.

Stiforbindelsen "Vadum Banesti" løber gennem rammeområdet. På strækningen på Nervøsvej og ved krydsningen af Ellehammersvej flyder stiforbindelsen ud, og det er svært at orientere sig om stiens forløb. Dette bør forbedres i forbindelse med byudviklingsprojekter.

18-01-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Butikker
Hotel/restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.3
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt-lav.
Max. 70 for etage.
Max. 70 for øvrig bebyggelse.

Etager:
Max. 2 for åben-lav og tæt-lav.
Max. 3 for etage og øvrig bebyggelse.

Højde:
Max. 8,5 m for åben-lav.
Max. 11 m for øvrig bebyggelse.

Fælles udendørs opholdsarealer: Se retningslinje 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplanen og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.