Kommuneplan forsiden

5.1.R1 Langs Rullebanen

Mål

Målet er at fastholde området som et synligt landskabstræk, der skaber en kant mellem by og land, og fungerer som bynært frilufts- og naturområde.

Miljø

Der lægges vægt på at skabe rammer for dyre- og planteliv.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten, at området skal danne en markant grøn, læskabende bykant mod det åbne land. Der kan i mindre grad etableres anlæg der understøtter friluftslivet. Alle anlæg skal indpasses med respekt for natur- og landskabskvaliteter.

Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på at sikre stier til og gennem området.

18-01-2021
Anvendelse
Fritidsanlæg
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse samt tekniske anlæg.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplanen og i retningslinje 11.2.6.