Kommuneplan forsiden

5.1.H1 Charles Lindberghs Vej

Mål

Målet er at skabe et velfungerende erhvervsområde, der udnytter den gode beliggenhed ved Thisted Landevej.

Der skal lægges vægt på, at bebyggelse langs Thisted Landevej, Holtebakkevej og Vester Halne Vej får en høj arkitektonisk standard, se f.eks. vejledningen "Din virksomhed - byens ansigt".

Erhvervsområdet skal indrettes, så der ikke opstår miljøgener i forhold til boligområderne mod nord og øst (rammeområde 5.1.B1). Mod øst skal der etableres beplantningsbælte langs boligområdet.

Trafik - Veje og stier

Langs Rullebanen og Vester Halne Vej skal der så vidt muligt opretholdes eller plantes allétræer.

18-01-2021
Anvendelse
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper*
Dyreklinikker mv.
Kontorer ¤
Service ¤
Benzinsalg**
Trykkerier
Fritidsanlæg ¤¤
Undervisning ¤¤
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
* Bruttoetageareal: Max. 10.000 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.4
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
¤ Kontorer og service kun i tilknytning til en virksomhed.
¤¤ Kun Fritidsanlæg og Undervisning som naturligt kan indpasses i erhvervsområdet (fx værkstedsaktiviteter).
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.

Etager: Max. 3.

Højde: Max. 11 m. *

* Miljømæssigt nødvendige tekniske anlæg er undtaget.
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv,  se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra biltrafik og fly, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.