Kommuneplan forsiden

5.1.B4 Nervøsvej m.fl.

Mål

På grund af områdets centrale placering i byen er fortætning af bebyggelsen en mulighed. I den sydøstlige del af området, hvor der i dag er parcelhuse, kan der opføres tæt/lav boligbebyggelse eller etagehuse. Forudsætningen herfor er, at bebyggelsen kan indpasses hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne, og at der udarbejdes en bebyggelsesplan af høj kvalitet med stor vægt på arkitektur og fællesarealernes udformning.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger. Alternative anvendelser forudsætter, at den miljømæssige gene for de omkringliggende boliger er minimal.

Trafik - Veje og stier

Stiforbindelsen "Vadum Banesti" løber langs den nordlige kant af området og skal fortsat fungere som en vigtig stiforbindelse med rekreativ potentiale. Ved Nervøsvej og ved krydsningen af Ellehammersvej flyder stiforbindelsen ud, og det er svært at orientere sig om stiens forløb. Dette bør forbedres i forbindelse med byudviklingsprojekter.

18-01-2021
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 tæt-lav.
Max. 60 for etage og øvrig bebyggelse.

Etager:
Åben-lav og tæt-lav max. 2.
Etage og øvrig bebyggelse max. 3.

Højde:
Åben-lav og tæt-lav max. 8,5 m.
Etage og øvrig bebyggelse max. 11 m.

Fælles udendørs opholdsarealer: Se retningslinje 6.1.2
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist  i princippet på illustrationsplanen og i retningslinje 11.2.6.

Parkering i overensstemmelse med Bilag F.