Kommuneplan forsiden

4.8.I4 Kertemindevej, Middelfartvej, Assensvej

Mål

Området skal anvendes til erhvervsformål i form af større industri mv., der kan være belastende for omgivelserne.

Området er særligt attraktivt for virksomheder, der vægter god tilgængelighed til det overordnede vejnet og Østhavnens faciliteter og med mulighed for direkte tilslutning til jernbanenettet.

Områdets udbygning og anvendelse skal ske under størst mulig hensyn til eksisterende virksomheder i området, og til kolonihaverne umiddelbart vest for Tranholmvej.

Byggemuligheder

Byggeri i en højde op til 40 m er muligt i området. I den sydvestlige del må der kun bygges op til 20 m og i en afstand fra Tranholmvej på min. 25 m.

Med bebygget areal forstås arealet af bygningernes grundflade, bygningernes "fodaftryk".

Miljø

De mest miljøbelastende virksomheder placeres længst væk fra boligområderne mod vest.


Kortet viser den principielle afstand til miljøfølsom anvendelse uden for rammeområdet
Arkitektur - Byrum og landskab

Området er delvis udbygget med forskellige typer af produktionsvirksomheder og serviceerhverv.

Langs Tranholmvej skal beplantningsbæltet sikre sammenhængende grønne forarealer på tværs af skel. Arealerne skal i hovedsagen være græsbeklædte og beplantet med buske og opstammede træer. Mod det åbne land mod øst skal der etableres en tæt beplantning.

Den eksisterende beplantning i området skal i videst muligt omfangsbevares, og ved ny bebyggelse skal der suppleres med beplantning, så området opnår en god helhedsvirkning. Hegn i skel skal være i form af beplantning eventuelt suppleret med trådhegn.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

18-06-2012
Anvendelse
Mindre butikker til salg af egne produkter (maks. 250 m2)
Butikker ved trafikanlæg (maks. 250 m2)
Klinikker mv.
Dyreklinikker mv.
Kontorer*
Service
Benzinsalg
Trykkerier
Kulturelle formål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
*Kontorer kun i tilknytning til områdets øvrige anvendelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebygget areal må maksimalt udgøre 50 % af ejendommens areal.
Højde: Max. 40 m, dog max. 20 m i dele af området (se kort) 
Byggelinie: Bebyggelse min. 25 m fra  Tranholmvej. Min. 5 m fra øvrige veje.
Arealet mellem vej og byggelinie må ikke anvendes til parkering eller oplag.
Grunde kan udstykkes med grundstørrelser, der er tilpasset virksomhedernes behov.
Miljø
Miljøklasse 3-6, se Bilag A.
Virksomheder over miljøklasse 3 skal placeres mindst 100 m fra boligområdet mod Tranholmvej.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Facadegrundene langs Tranholmvej er forbeholdt virksomheder, der har særligt behov for en synlig placering, og bygninger her skal arkitektonisk set have en høj standard.
Monotone facader på lager og produktionshaller skal undgås.
Hegn mod veje og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til den enkelte bebyggelse.
Interne veje og forarealer, skal fremstå som sammenhængende grønne arealer med græs, lave buske og opstammede træer.
Beplantningsbælte på min. 20 m langs Tranholmvej.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Tranholmvej, Rørdalsvej eller Korinthvej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Zoneforhold
Byzone