Kommuneplan forsiden

4.8.I1 Nørredybet, Landdybet

Mål

Området er særligt attraktivt for virksomheder, der vægter god tilgængelighed til det overordnede vejnet og Aalborg Havn`s faciliteter.

Havneområdet er veludbygget med sporanlæg og alle nødvendige havnerelaterede faciliteter.

Området er under udbygning med større produktions- og servicevirksomheder. Det er af stor betydning for havneområdets attraktivitet, at udbygningstakten bliver hensigtsmæssig og at der stilles krav til bebyggelsen og områdets udnyttelse. 

I lokalplanlægningen skal der arbejdes med en inddeling af området med placering af virksomheder, så jo højere miljøklasse jo større afstand til støjfølsomme områder. Ligeledes kan der arbejdes med en integrering af stien, beplantning og evt. støjvold i området.

Derudover skal der i planlægningen tages hensyn til afstandskrav/sikkerhedsafstande til eltransmissionsanlæg i området. Det gælder både 150 kV kabelanlæg og 400 kV luftledninger.

Anvendelse

I området ligger bl.a. Bladt Industries.

Begrænsningen i oplagsvirksomhed er for at hindre, at der etableres miljøbelastende deponier i området, da disse bør etableres i områder, som er specielt udlagt til sådanne formål.


Lastning af offshorekonstruktioner til havs.
Byggemuligheder

Området kan rumme byggeri i op til 30 m`s højde med enkelte bygninger op til 50 m, og i stor skala og volumen, der understøtter områdets anvendelse. Skorstene, kraner o.l. er ikke omfattet af højdegrænsen. Højden af bygningerne skal aftage mod det åbne land mod vest.

Miljø

I den sydøstlige del af området er der placeret enkelte miljøfølsomme virksomheder, som der nødvendigvis skal tages hensyn til.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området rummer virksomheder, som har betydning for hele havneområdet. Ved ny- og ombygninger skal den bygningsmæssige standard som minimum fastholdes. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal der etableres beplantningsbælter eller levende hegn, som en naturlig adskillelse imellem områdets forskellige funktioner. Langs Rørdalsvej skal der sikres sammenhængende grønne forarealer og allétræer, for at synliggøre Limfjordskilen uden om havnen. Mod det åbne land mod vest, skal der etableres afskærmende beplantning.

DSC09373
Stålvirksomheden Bladt Industries fylder godt op i havnens vestligste del - både i form af bygninger og kraner, men også med oplagsplads til især vindmølledele.
 DSC09366
   Administrationsbygning for Aalborg Havn.
Trafik - Veje og stier

Stiforbindelser
Ved bebyggelse af det vestligste areal, skal stien til det rekreative område ved Hesteskoen sikres og omlægges.

23-01-2017
Anvendelse
Benzinsalg
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Oplagsvirksomhed o.l., jf. Bilag A.
Dog må der ikke etableres fyldplads, losseplads o.l. i området.
Der må kun indrettes virksomhed, som har en direkte eller indirekte naturlig tilknytning til havnen.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max 50%
Højde: Max. 30 m med enkelte bygninger op til 50 m.
Bygninger må ikke opføres nærmere Rørdalsvej end 8,5 m og ikke nærmere øvrige veje end 5 m.
Miljø
Miljøklasse 4-6, se Bilag A.
Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning se retningslinie 2.1.6.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal tilpasses området og de omkringliggende bebyggelser.
Skiltningen skal udføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke virke dominerende.
Høje bygninger skal udformes under hensyn til deres synlighed som landemærker.
Forarealer langs Rørdalsvej, skal fremstå som sammenhængende grønne arealer. Der skal sikres allétræer langs Rørdalsvej.
Mod det åbne land mod vest skal der etableres mindst 15 m beplantningsbælte.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun ad tilslutningsveje fra Rørdalsvej.
Stiforbindelse skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
En lokalplan skal overføre landzoneareal til byzone.