Kommuneplan forsiden

4.8.I6 Korinthvej

Mål

Området skal fortsat anvendes til erhvervsformål i form af større industri mv., der kan være belastende for omgivelserne.

Området er særligt attraktivt for virksomheder, der vægter god tilgængelighed til det overordnede vejnet og Østhavnens faciliteter og med mulighed for direkte tilslutning til jernbanenettet.

Den fortsatte udbygning og anvendelse skal ske under størst mulig hensyn til eksisterende virksomheder i området, og til boligområderne umiddelbart vest for området.

Miljø

De mest miljøbelastende virksomheder placeres længst væk fra boligområderne mod vest.


Kortet viser den principielle afstand til miljøfølsom anvendelse uden for rammeområdet
Arkitektur - Byrum og landskab

Området er delvis udbygget med forskellige typer af større produktionsvirksomheder samt enkelte større serviceerhverv. Det fremtræder veldisponeret med en ret omfattende beplantning, og den overvejende del af den eksisterende bebyggelse harmonerer fint størrelses- og funktionsmæssigt.

Langs Tranholmvej skal beplantningsbæltet sikre sammenhængende grønne forarealer på tværs af skel. Arealerne skal i hovedsagen være græsbeklædte og beplantet med buske og opstammede træer. Mod det åbne land mod øst skal der etableres en tæt beplantning.

Den eksisterende beplantning i området skal bevares, og ved ny bebyggelse skal der suppleres med beplantning, så området opnår en god helhedsvirkning. Hegn i skel skal være i form af beplantning eventuelt suppleret med trådhegn.

Omkring oplagspladser skal der etableres et mindst 10 m bredt afskærmende beplantningsbælte til afgrænsning af området. Mellem de enkelte oplagspladser skal der etableres tætte levende hegn eventuelt suppleret med trådhegn.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

18-06-2012
Anvendelse
Benzinsalg
Trykkerier
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Større industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Rumfang: Max. 3 m³ pr. m² grundareal
Højde: Max. 10 m, dog max. 15 m for nødvendige bygninger ved virksomheder, der ikke grænser op mod Tranholmvej.
Byggelinie: Bebyggelse min. 25 m fra  Tranholmvej og min. 5 m fra øvrige veje.
Arealet mellem vej og byggelinie må ikke anvendes til parkering eller oplag.
Grundstørrelse: Langs Tranholmvej min. 4.000 m², øvrig område min. 2.500 m².
Miljø
Miljøklasse 2-6, se Bilag A.
Virksomheder over miljøklasse 3 skal placeres mindst 100 m fra boligområdet mod Tranholmvej.
Virksomheder i miljøklasse 2 skal placeres max 100 m fra Tranholmvej.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal tilpasses området og den eksisterende bebyggelse.
Facadegrundene langs Tranholmvej er forbeholdt virksomheder, der har særligt behov for en synlig placering, og bygninger her skal arkitektonisk set have en høj standard.
Monotone facader på lager og produktionshaller skal undgås.
Hegn mod veje og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til den enkelte bebyggelse.
Interne veje og forarealer, skal fremstå som sammenhængende grønne arealer med græs, lave buske og opstammede træer.
Beplantningsbælte på min. 20 m langs Tranholmvej.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Tranholmvej.
Stiforbindelse skal sikres, se afsnit 6.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone