Kommuneplan forsiden

4.8.M1 Klippevej, Savannevej m.m.

Mål

Området er særligt attraktivt for virksomheder, der vægter god tilgængelighed til det overordnede vejnet og Aalborg Havn`s faciliteter.

Området forbeholdes virksomheder med særlige krav til beliggenhed. Med disse menes virksomheder, som ikke kan placeres i almindelige by- og erhvervsområder, bl.a. virksomheder, der skal placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsom anvendelse.

Anvendelse

Begrænsningen i oplagsvirksomhed er for at hindre, at der etableres deponier i området, da disse bør etableres i områder, som er specielt udlagt til sådanne formål.

Byggemuligheder

Mellem 8,5 m og 400 m fra Rørdalsvej kan højden gradvis øges efter en ret linje fra 30 m til 100 m. Bygninger placeret mere end 400 m fra Rørdalsvej kan opføres i en højde op til 100 m.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal udbygges som et attraktivt industriområde. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal der etableres beplantningsbælter eller levende hegn som en naturlig adskillelse imellem områdets forskellige funktioner.

Mod det åbne land mod syd, skal der etableres afskærmende beplantning. Afhængig af den konkrete situation, skal der desuden arbejdes for at sikre sammenhængende grønne forarealer og allétræer langs Rørdalsvej, for at synliggøre Limfjordskilen uden om havnen.

23-01-2017
Anvendelse
Benzinsalg
Tekniske anlæg
Transport o.l.
Mindre industri
Større industri
Oplagsvirksomhed o.l., jf.Bilag A.
Dog må der ikke etableres fyldplads, losseplads o.l. i området.
Der må kun indrettes virksomhed, som har en direkte eller indirekte naturlig tilknytning til havnen.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: max 50%.

Højde: Vest for Romdrup Å: Max. 60 m.

Øst for Romdrup Å:30-100 m.

Bygninger må ikke opføres nærmere Rørdalsvej end 8,5 m og øvrige veje ikke nærmere end 5 m.
Beskyttelseslinier:
å og sø (150 m).
Miljø
Miljøklasse 4-7, se Bilag A.
Byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning se retningslinie 2.1.6.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse skal tilpasses området og de omkringliggende bebyggelser.
Høje bygninger skal udformes under hensyn til deres synlighed som landemærker.
Skiltningen skal udføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke virke dominerende.
Mod det åbne land mod syd skal der etableres mindst 15 m beplantningsbælte.
Forarealer langs Rørdalsvej skal fremstå som sammehængende grønne arealer. Der skal sikres allétræer langs Rørdalsvej.
Der skal sikres en 9 m bred afstandszone med bevoksning langs Romdrup Å.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun ad tilslutningsveje fra Rørdalsvej.
Stiforbindelse skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.