Kommuneplan forsiden

4.8.T1 Renseanlæg Øst

Mål

Målet er at sikre areal til Renseanlæg Øst. Der lægges vægt på at renseanlæggets bygninger fremstår som et samlet kompleks mod Rørdalsvej.

Området benyttes desuden til slamudlæg fra renseanlægget.

Miljø

Renseanlæg Øst og slamudlægningsarealerne i tilknytninig hertil vil kunne give anledning til især lugtgener i betydelig afstand omkring anlæggene. Det er ikke muligt konkret at fastlægge størrelsen på lugtkonsekvensområdet, men det vurderes som minimum at være af samme størrelsesorden som konsekvensområdet for de virksomheder, der i øvrigt kan etablere sig i rammeområdet - typisk mellem 250 - 500 meter. Konsekvensområdet har dog kun relevans i forhold til etablering af forureningsfølsom anvendelse, og har ikke betydning for den anvendelse, der er fastlagt for den øvrige del af rammeområdet eller tilstødende rammeområder, idet de også er udlagt til ikke forureningsfølsomme anvendelser.

Arkitektur - Byrum og landskab

18-06-2012
Anvendelse
Tekniske anlæg
Tekniske anlæg inkluderer renseanlæg og slamudlæg.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Højde: Max. 30 m.
Byggelinie: Bebyggelse min. 8,5 m fra Rørdalsvej. 
Arealet mellem vej og byggelinie må ikke anvendes til parkering eller oplag.
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Miljøklasse 6-7, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Beskyttet natur (§3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
Den eksisterende beplantning skal i størst mulig omfang bevares.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Hegn mod veje og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Rørdalvej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
By- og landzone.