Kommuneplan forsiden

4.8.T3 Forbrændings­anlæg

Mål

Målet er at sikre areal til Reno Nord's affaldsforbrændingsanlæg.

Det vægtes også højt, at bebyggelsen bliver et markant og flot landemærke i området.

Arkitektur - Byrum og landskab

Industribebyggelsen er meget synlig i det flade landskab.

De højeste bygningskroppe skal holdes samlet og må ikke beklædes med reflekterende materialer. De skal i deres udformning og ved deres arkitektoniske bearbejdning fremstå som et samlet anlæg.

Oplagspladser og lignende skal ligeledes afskærmes med beplantning.

11-12-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg (forbrændingsanlæg)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50.
Rumfang: Max. 4 m³ pr. m² grundareal.
Højde: Max. 50 m.
Enkeltbygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse, kan opføres i større højde, herunder skorstene (op til 120 m).
Miljø
Miljøklasse 5-7, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Bebyggelse og anlæg skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed.
Ved udformningen af høje bygningsdele skal det sikres, at de fremstår arkitektonisk overbevisende som et markant og flot fikspunkt set fra omgivelserne.
Skiltningen skal udføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke virke dominerende.
Den eksisterende beplantning skal i størst mulige omfang bevares.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Hegn mod veje og opholdsarealer kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang kun fra Humlebakken.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
By- og landzone.